projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Синитово, Ивайло, Хаджиево и Величково, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Синитово, Ивайло, Хаджиево и Величково, община Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 35/23.02.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Синитово, Ивайло, Хаджиево и Величково, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Приложение № 1 се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 8 и 9 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.03.2017 г. до 10.04.2017 г. на място след заявка в съответното кметство или в ОУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 37.20 лв. /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за обект № 6 от Приложение № 1 - в размер на 92.40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 7 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за обект № 8 от Приложение № 1 - в размер на 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.

- за обект № 9 от Приложение № 1 - в размер на 78.00 лв. /седемдесет и осем лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 11.04.2017 г. както следва:

- за обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Приложение № 1 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210,  BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за обект № 9 от Приложение № 1 – в касата на Кметство Величково.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 10.04.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 11.04.2017 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 12.04.2017 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от стоматологичен кабинет с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, построена в УПИ І – здравен дом, СНС и поща, в кв. 29 по плана на с. Главиница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – първа стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от стоматологичен кабинет с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, построена в УПИ І – здравен дом, СНС и поща, в кв. 29 по плана на с. Главиница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – втора стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 56,90 /петдесет и шест цяло и деветдесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,90 кв. м., стерилизационна от 14,60 кв.м., чакалня от 11,90 кв.м., вътрешен коридор от 2,80 кв.м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и  ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда - здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 103,00 лв. /сто и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 25,10 /двадесет и пет цяло и десет стотни/ кв. м., представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,30 кв. м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 19,20 кв.м., ½ ид. ч. от входно антре с площ 2,60 кв.м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,80 кв.м., находящи се в масивна едноетажна сграда с изба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 25 по плана на с. Говедаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/12.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 31,00 лв. /тридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 23,40 /двадесет и три цяло и четиридесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 13,40 кв. м., ½ ид. ч. от коридор с площ 17,20 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел № 2 с площ 2,80 кв. м, находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХІІІ - 212, в кв. 26 по плана на с. Синитево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/19.05.2000 г., вписан в дв.вх. рег. № 457/27.07.2005 г., акт V, № 136 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 42,40 /четиридесет и две цяло и четиридесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,70 кв. м., 1/3 ид.ч. от стерилизационна с площ 2,40 кв. м., 1/3 ид. ч. от обща чакалня с площ 35,70 кв. м., 1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 12,60 кв. м. и чакалня на стоматологичния кабинет с площ 12,80 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда с изба – здравен дом, построена в УПИ І – битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 77,00 лв. /седемдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

7. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,10 /двадесет и четири цяло и десет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14,40 кв. м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 14,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 4,80 кв. м., находящи се в част от първия етаж на полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІХ – кметство, поща и здравна служба, в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

8. Имот – публична общинска собственост, представлявящ сграда с идентификатор 55155.501.1390.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Констнатин Величков” № 44, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1390, със застроена площ 50,00 кв. м. /петдесет квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, актуван с Акт за публична общинска собственост № 241/09.09.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2326/20.04.2005 г., том ІІІ, акт № 189 при Агенция по вписванията – Служба по регистра ция – гр. Пазарджик, при съседи на отдавания обект: от всички страни - двор на училището, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки, при начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

9. Части от имот публична общинска собственост, с обща площ 36,00 кв.м. /тридесет и шест цяло квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 22,00 кв.м., 1/3 ид.ч. от коридор с площ 21,00 кв.м., 1/3 ид.ч. от стълбище с площ 12,00 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 9,00 кв.м., находящи се на първия етаж на триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – общински дом, здравна служба и поща, в кв. 53 по плана на с. Величково, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – УПИ ІІ-173, запад – пешеходна алея, север – улица, юг – УПИ ІХ-175, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 35/23.02.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 2

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Синитово, Ивайло, Хаджиево и Величково, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем имот и части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 12.04.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от Приложение № 1 се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 8 и 9 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 10.03.2017 г. до 10.04.2017 г. на място след заявка в съответното кметство или в ОУ „Отец Паисий” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 60.00 лв. /шестдесет лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 123.60 лв. /сто двадесет и три лева и шестдесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 37.20 лв. /тридесет и седем лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 5 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за обект № 6 от Приложение № 1 - в размер на 92.40 лв. /деветдесет и два лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 7 от Приложение № 1 - в размер на 36.00 лв. /тридесет и шест лева/.

- за обект № 8 от Приложение № 1 - в размер на 144.00 лв. /сто четиридесет и четири лева/.

- за обект № 9 от Приложение № 1 - в размер на 78.00 лв. /седемдесет и осем лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 11.04.2017 г. както следва:

- за обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Приложение № 1 - по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210,  BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

- за обект № 9 от Приложение № 1 – в касата на Кметство Величково.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 10.04.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 11.04.2017 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

Приложение № 1

 

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 12.04.2017 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от стоматологичен кабинет с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, построена в УПИ І – здравен дом, СНС и поща, в кв. 29 по плана на с. Главиница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – първа стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 26,85 кв. м. /двадесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра/, а именно: ½ ид.ч. от стоматологичен кабинет с площ 11,90 кв.м., ½ ид.ч. от стерилизационна с площ 11,80 кв.м., 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 3,60 кв.м., 1/3 ид.ч. от чакалня с площ 27,40 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарно помещение с площ 14,00 кв.м., находящи се в едноетажна сграда със сглобяема конструкция, построена в УПИ І – здравен дом, СНС и поща, в кв. 29 по плана на с. Главиница, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/29.01.1998 г., при съседи на помещението: изток – складово помещение, запад – двор, север – двор, юг – коридор и санитарен възел, с предназначение – стоматологичен кабинет – втора стоматологична практика, при начална месечна наемна цена без ДДС – 50,00 лв. /петдесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 56,90 /петдесет и шест цяло и деветдесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,90 кв. м., стерилизационна от 14,60 кв.м., чакалня от 11,90 кв.м., вътрешен коридор от 2,80 кв.м., 1/4 ид. ч. от санитарен възел с площ 6,00 кв. м и  ¼ ид. ч. от общ коридор с площ 24,80 кв. м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда - здравна служба, построена в УПИ ХХІ – Битов комбинат, в кв. 30 по плана на с. Мало Конаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 19/25.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 103,00 лв. /сто и три лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 25,10 /двадесет и пет цяло и десет стотни/ кв. м., представляващи едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,30 кв. м., ½ ид. ч. от чакалня с площ 19,20 кв.м., ½ ид. ч. от входно антре с площ 2,60 кв.м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 3,80 кв.м., находящи се в масивна едноетажна сграда с изба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 25 по плана на с. Говедаре, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/12.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 31,00 лв. /тридесет и един лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

 5. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 23,40 /двадесет и три цяло и четиридесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 13,40 кв. м., ½ ид. ч. от коридор с площ 17,20 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел № 2 с площ 2,80 кв. м, находящи се в едноетажна масивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ХІІІ - 212, в кв. 26 по плана на с. Синитево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/19.05.2000 г., вписан в дв.вх. рег. № 457/27.07.2005 г., акт V, № 136 при Агенция по вписванията – Служба по регистрация – гр. Пазарджик, с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

6. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 42,40 /четиридесет и две цяло и четиридесет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 12,70 кв. м., 1/3 ид.ч. от стерилизационна с площ 2,40 кв. м., 1/3 ид. ч. от обща чакалня с площ 35,70 кв. м., 1/3 ид. ч. от санитарен възел с площ 12,60 кв. м. и чакалня на стоматологичния кабинет с площ 12,80 кв.м., находящи се в двуетажна масивна сграда с изба – здравен дом, построена в УПИ І – битов комбинат, здравен дом, в кв. 24 по плана на с. Ивайло, актуван с Акт за публична общинска собственост № 5/14.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 77,00 лв. /седемдесет и седем лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

7. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 24,10 /двадесет и четири цяло и десет стотни/ кв. м., а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 14,40 кв. м., 1/2 ид.ч. от чакалня с площ 14,60 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарен възел с площ 4,80 кв. м., находящи се в част от първия етаж на полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ ІХ – кметство, поща и здравна служба, в кв. 37 по плана на с. Хаджиево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 14/21.06.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 30,00 лв. /тридесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

8. Имот – публична общинска собственост, представлявящ сграда с идентификатор 55155.501.1390.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед  РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Констнатин Величков” № 44, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1390, със застроена площ 50,00 кв. м. /петдесет квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за обществено хранене, актуван с Акт за публична общинска собственост № 241/09.09.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2326/20.04.2005 г., том ІІІ, акт № 189 при Агенция по вписванията – Служба по регистра ция – гр. Пазарджик, при съседи на отдавания обект: от всички страни - двор на училището, с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки, при начална месечна наемна цена без ДДС – 120,00 лв. /сто и двадесет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

9. Части от имот публична общинска собственост, с обща площ 36,00 кв.м. /тридесет и шест цяло квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 22,00 кв.м., 1/3 ид.ч. от коридор с площ 21,00 кв.м., 1/3 ид.ч. от стълбище с площ 12,00 кв.м. и 1/3 ид.ч. от санитарен възел с площ 9,00 кв.м., находящи се на първия етаж на триетажна масивна административна сграда, построена в УПИ І – общински дом, здравна служба и поща, в кв. 53 по плана на с. Величково, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8/15.06.2000 г., при съседи на помещението: изток – УПИ ІІ-173, запад – пешеходна алея, север – улица, юг – УПИ ІХ-175, с предназначение – аптека, при начална месечна наемна цена без ДДС – 65,00 лв. /шестдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.