projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик

PostHeaderIconПокана за обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик

There are no translations available.

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

            На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, Кметът на Община Пазарджик кани местната общност - всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на община Пазарджик на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Пазарджик, при следните условия:

            1. Размер на дълга – до 15 /петнадесет/ милиона лева, разпределен в два плафона:

            1.1. Плафон А – до 11 /единадесет/ милиона лева – за рефинансиране на облигационна емисия на Община Пазарджик с остатъчен размер 2 812 500 евро и рефинансиране на кредит поет от Уникредит Булбанк АД в с остатъчен размер 5 431 490 лв.;

            1.2. Плафон Б – до 4 /четири/ милиона лева – револвиращ, за мостово финансиране за изпълнение на проекти финансирани и съфинансирани от фондовете на ЕС, за които Община Пазарджик е подписала договори за безвъзмездна финансова помощ.

            2. Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.

            3. Срок на кредита:

            3.1. За Плафон А – 10 години с 2 години гратисен период;

            3.2. За Плафон Б – 5 години.

            4. Лихвен процент – плаващ, формиран като ОЛП на БНБ плюс надбавка не по-висока от 2.5% процентни пункта.

            5. Срок на усвояване:

            5.1. За Плафон А – до 1 един месец от датата на подписване на договора за кредит;

            5.2. За Плафон Б – многократно до 31.12.2021г.

            6. Начин на погасяване на главницата:

            6.1. За Плафон А – на равни месечни вноски, след изтичане на гратисния период;

            6.2. За Плафон Б – с всяко постъпление на безвъзмездна финансова помощ по договорите, чието изпълнение е финансирано със средства от кредита.

            7. На лихвите – ежемесечно.

            8. Обезпечение – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Пазарджик, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на община Пазарджик съгласно чл.52, ал.1, т.1, б."б" от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Пазарджик.

            9. Други условия:

            - без такса за управление;

            - без такса ангажимент върху неусвоената част на кредита  в периода на усвояване;

            - без такси за предсрочно погасяване на кредита; 

 

            Обсъждането ще се проведе на 22.03.2017г. от 11ч в Пленарна зала в общинска администрация