projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Решение № 16 от 30.01.2017 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.54.9, 55155.54.28 и 55155.54.36, местн. „Татар Мезар”, земл. Пазарджик

Решение № 17 от 30.01.2017 г., взето с Протокол № на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за заст от п.и. 011038 /проектен имот 011044 /, местн. „Грахорлива дъмга”, земл. Мирянци

Решение № 18 от 30.01.2017 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 912033 и УПИ ІV-32, Краварник, местн. „Орешака”, земл. Огняново

Решение № 38 от 23.02.2017 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 002055, местн. „Над селото”, земл. Овчеполци

Решение № 39 от 23.02.2017 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за   УПИ VІІІ- За озеленяване в кв. 68 по плана на гр. Пазарджик

Решение № 237 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 021025 и 021003, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Заповед № 1 / 06.01.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-683,търговия и услуги в кв. 70 в гр. Пазарджик

Заповед № 10 / 07.02.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПЗ за УПИ Х-За търговия и услуги в кв. 242 по плана гр. Пазарджик

Заповед № 12 / 16.02.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІХ-4201, ХХ-4202, ХХІ-4203, ХХІІ-4204 в кв. 500 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 13 / 16.02.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-290 в кв. 14 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 14 / 27.02.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.9.236 местн. „Бахче пара” земл. Пазарджик

Заповед № 15 / 27.02.2017 г. за изработване на проест за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІV-търговия и услуги, V-услуги и ІV-1137, Читалище, библиотека в кв. 295 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 144 / 23.12.2016 г. за изработване на ПУП ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.502.1605, местн. „Якуба” в земл. Пазарджик