projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:

Решение № 16 от 30.01.2017 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. с идентификатор 55155.54.9, 55155.54.28 и 55155.54.36, местн. „Татар Мезар”, земл. Пазарджик

Решение № 17 от 30.01.2017 г., взето с Протокол № на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за заст от п.и. 011038 /проектен имот 011044 /, местн. „Грахорлива дъмга”, земл. Мирянци

Решение № 18 от 30.01.2017 г., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 912033 и УПИ ІV-32, Краварник, местн. „Орешака”, земл. Огняново

Решение № 38 от 23.02.2017 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 002055, местн. „Над селото”, земл. Овчеполци

Решение № 39 от 23.02.2017 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за   УПИ VІІІ- За озеленяване в кв. 68 по плана на гр. Пазарджик

Решение № 237 от 24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 021025 и 021003, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Заповед № 1 / 06.01.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІV-683,търговия и услуги в кв. 70 в гр. Пазарджик

Заповед № 10 / 07.02.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПЗ за УПИ Х-За търговия и услуги в кв. 242 по плана гр. Пазарджик

Заповед № 12 / 16.02.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ХІХ-4201, ХХ-4202, ХХІ-4203, ХХІІ-4204 в кв. 500 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 13 / 16.02.2017 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-290 в кв. 14 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 14 / 27.02.2017 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.9.236 местн. „Бахче пара” земл. Пазарджик

Заповед № 15 / 27.02.2017 г. за изработване на проест за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ХІV-търговия и услуги, V-услуги и ІV-1137, Читалище, библиотека в кв. 295 по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 144 / 23.12.2016 г. за изработване на ПУП ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.502.1605, местн. „Якуба” в земл. Пазарджик