projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Упражняване на строителен надзор по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

PostHeaderIconУпражняване на строителен надзор по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

There are no translations available.

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

20.03.2017

Обявление

20.03.2017

Документация за участие / Образци

20.03.2017

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

24.03.2017

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Неприложимо

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка