projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за добиването и продажба на стояща дървесина на корен - тополови насаждения находяща се в ПИ № 026001 по КВС на з-ще с. Ивайло, местност „Кулински ливади”

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за добиването и продажба на стояща дървесина на корен - тополови насаждения находяща се в ПИ № 026001 по КВС на з-ще с. Ивайло, местност „Кулински ливади”

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и Решение № 36/23.02.2017 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 36

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За добиването и продажба на стояща дървесина на корен - тополови насаждения находяща се в ПИ № 026001 по КВС на з-ще с. Ивайло, местност „Кулински ливади”, площ 17.353 дка., начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята – четвърта и ПИ № 026003 по КВС на з-ще с. Ивайло, местност „Кулински ливади”, площ 18.220 дка., начин на трайно ползване – пасище с храсти, категория на земята – четвърта, актувани с актове за публична общинска собственост.

Добивът и продажбата на стоящата дървесина на корен - тополови насаждения, находяща се в поземлени имоти №026001 и №026003 в землището на с. Ивайло, Община Пазарджик е с прогнозно количество и с начална тръжна цена за добив по вид дървесина – сортиментирана, съгласно ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Търгът ще се проведе на 19.04.2017 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- търговци, регистрирани в публичния регистър на Изпълнителна агенция по горите по чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за дейността – “Добив на дървесина” и имащи сключен трудов договор най – малко с едно физическо лице, регистрирано по чл. 235 от ЗГ за упражняване на частна лесовъдска практика за дейност по чл.233, ал.1, т.4 от ЗГ – “Планиране и организация на добива на дървесина”, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

Оглед на тополовите насаждения може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 20.03.2017 г. до 18.04.2017 г. на място, в присъствието на представител на общинска администрация или на кметство Ивайло.

Депозитна вноска в размер на 10% от обявената начална тръжна цена без ДДС по ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 се внася до 16.30 часа на 18.04.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги” в сградата на Общинска администрация, до 17,30 часа на 13.04.2017 г. Същата е с цена в размер на 120,00 /сто и двадесет/ лв. с ДДС за комплект съгласно чл. 53, т. 14, буква „а” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

         Писмени предложения за участие в търга се подават до 17.00 часа на 18.04.2017 год. на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. „България” № 2.

За справки: стая 606, 608, тел.(034) 402-242 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

№ на имот по КВС

Община

землище

Категория дървесина

Дървесен вид

Прогнозни Количества пл. куб.м.

Начална тръжна цена на 1 м3/ лв. без ДДС

Начална тръжна цена, лв. без ДДС

 

026001

 

026003

 

Пазарджик

с. Ивайло

едра – 1 а клас

топола

30

50

1 500

едра – І клас

топола

460

43

19 780

едра – ІI клас

топола

18

37,50

675

средна – ІV и V клас

топола

4

31,50

126

дребна

топола

14

15

210

дърва

топола

208

6,50

1 352

Общо   количество   куб.м.   734

                       23 643