projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /склад профили – бивша тютюносушилня/, със застроена площ 43 кв.м., парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Дебръщица

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /склад профили – бивша тютюносушилня/, със застроена площ 43 кв.м., парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Дебръщица

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда /склад профили – бивша тютюносушилня/, със застроена площ 43 кв.м. /четиридесет и три квадратни метра/, построена през 1970 г. в УПИ ХХ - по парцеларния план на стопанския двор в землището на с. Дебръщица, актуван с Акт за частна общинска собственост № 35/19.04.2005 г., вписан в дв. вх. рег. № 2514/26.04.2005 г., № 281, том ІІІ при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на поземления имот: североизток – обслужваща алея, северозапад – обслужваща алея, югоизток – земеделска земя на Петър Лалов, югозапад – УПИ ХХІІІ, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за склад и начална месечна наемна цена 22,00 лв. /двадесет и два лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 19.04.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат регистрирани земеделски производители, които са закупили тръжни книжа, и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.03.2017 г. до 13.04.2017 г. на място след заявка в Кметство Дебращица.

Депозитната вноска в размер на 26,40 лв. /двадесет и шест лева и четиридесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 18.04.2017 г. в касата на Кметство Дебращица.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 13.04.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 18.04.2017 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357