projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства Решение № 31/23.02.2017 год., взето с Протокол № 2 на Общински съвет - Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.04.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 17.03.2017 г. до 19.04.2017 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.04.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.04.2017 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.04.2017 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 20.04.2017 г. от 11.30 часа

 

         гр. Пазарджик

        

        
    1. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1436 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 624 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1438, 55155.503.1437, 55155.503.1432, 55155.503.9694, актуван с акт за частна общинска собственост № 4628/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 24 960 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 12 495,60 лева).


    2. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1437 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 839 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1436, 55155.503.1438, 55155.503.1447, 55155.503.1439, 55155.503.1432, актуван с акт за частна общинска собственост № 4629/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 33 560 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 16 801,00 лева).


    3. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1438 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 545 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1447, 55155.503.1437, 55155.503.1436, 55155.503.9694, актуван с акт за частна общинска собственост № 4639/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 21 800 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 10 913,60 лева).


    4. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1439 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 1 080 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1447, 55155.503.1446, 55155.503.1445, 55155.503.1440, 55155.503.1432, 55155.503.1437, актуван с акт за частна общинска собственост № 4630/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 43200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 21627 лева).


    5. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1440 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 1 080 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1439, 55155.503.1446, 55155.503.1445, 55155.503.1442, 55155.503.1441, 55155.503.1432, актуван с акт за частна общинска собственост № 4631/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 43200 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 21627 лева).


    6. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1441 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 602 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1440, 55155.503.1442, 55155.503.9689, 55155.503.1432, актуван с акт за частна общинска собственост № 4632/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 24 080 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 12 055,10 лева).


    7. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1442 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 792 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1445, 55155.503.1443, 55155.503.9689, 55155.503.1441, 55155.503.1440, актуван с акт за частна общинска собственост № 4633/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 31 680 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 15 859,80 лева).


    8. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1443 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 811 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.9722, 55155.503.9689, 55155.503.1442, 55155.503.1445, актуван с акт за частна общинска собственост № 4634/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 32 440 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 16 240,30 лева).


    9. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1444 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 832 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.9689, 55155.503.9694, 55155.503.9722, актуван с акт за частна общинска собственост № 4635/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 33 280 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 16 660,80 лева).


    10. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1445 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 1 118 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.9722, 55155.503.1443, 55155.503.1442, 55155.503.1440, 55155.503.1439, 55155.503.9694, 55155.503.1446, актуван с акт за частна общинска собственост № 4636/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 44 720 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 22 388 лева).


    11. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1446 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 808 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1445, 55155.503.1440, 55155.503.1439, 55155.503.9694, 55155.503.1447, актуван с акт за частна общинска собственост № 4637/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 32 320 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 16 180,20 лева).


    12. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1447 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Васил Априлов», с площ 650 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.1446, 55155.503.1439, 55155.503.1437, 55155.503.9694, 55155.503.1438, актуван с акт за частна общинска собственост № 4638/28.10.2016 г., с начална тръжна цена 26 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 13 016,30 лева).