projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Работа Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

PostHeaderIconКонкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик.

There are no translations available.

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

За избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик, при следните условия:

Минимални изисквания:

  • Образователна степен: висше образование, степен „бакалавър”;
  • Професионален опит: минимум 1 година в разработването, изпълнението, мониторинг, контрола и/или реализацията на поне един проект с донорско финансиране от предприсъединителните и/или СКФ, Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или по други програми и опит в организирането и провеждането на информационни събития, комуникационни кампании, в работа с информационни масиви.

Допълнителна квалификация:

  • Компютърна грамотност – MS Office, Internet, други софтуерни продукти;
  • Владеене на най-малко един работен език на Европейския съюз (английски език, френски език и/или немски език) (доказва се с диплома или сертификат за владеене на определено ниво); ползването на друг от официалните езици на ЕС на работно ниво е предимство.

Основни задължения и отговорности:

Предоставя необходимата информация за Споразумението за партньорство и програмите финансирани от ЕСИФ, разпространява информационни материали, събира, обобщава и предоставя информация за добри практики и други в съответствие с длъжностната характеристика.

Специфични задачи:

Поддържа активно сътрудничество с национални, регионални и местни медии и експертите „връзки с обществеността” на общините и областните администрации, изготвя и след съгласуване с ЦИКО разпространява информационни материали, покани, прессъобщения за предстоящи събития и публични прояви на ОИЦ, ЦИКО и УО на територията на областта, след съгласуване с управителя на ОИЦ, сътрудничи с други мрежи за информация на ЕК, областните управи и регионалните структури на министерствата и други в съответствие с длъжностната характеристика.

Провеждане на конкурса:

  1. Всеки кандидат подава документи лично или чрез пълномощник;
  2. Конкурсна комисия проверява представените документи и удостоверява изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в конкурса се допускат само лица, представили всички необходими документи.
  3. Конкурсът ще се проведе на три етапа – по документи, писмен тест и интервю.
  4. Необходими документи:

-         професионална автобиография на български, в Europass формат;

-         копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

-         копия от документи, удостоверяващи продължителност на професионалния опит (трудова/ служебна/ осигурителна книжка);

-         други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Вид на договор: Трудов – 8 часа работен ден;

Срок на договор: до 31.12.2018 г.

Основна заплата: 800 лв.

Място на подаване на документите:

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в Община Пазарджик, бул. „България” №2”, Център за информация и услуги на гражданите, Гише №1 в срок до 17.30 часа на 18 Април 2017 г., включително.

Срок за подаване на документи:

Списъкът на допуснатите до следващ етап ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община Пазарджик, както и на Единния портал: http://www.eufunds.bg/

Телефони за справки: 034/ 402 257 и 034/ 402 344.