projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за: ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно предложение за:
 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА СМЕСЕНО СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И/ИЛИ БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по Приоритетна Ос 2 на ОПОС 2014-2020”.
 
Местонахождение Реализацията на инвестиционното предложение се предвижда в границите на ПИ 000723, УПИ І, Местност „Баира“, в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, област Пазарджик. ПИ 000723 е собственост на община Пазарджик.
 
 
Възложител: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. „България” №2, гр. Пазарджик
         
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /16.03.2017г.-30.03.2017г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ