projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 30/23.02.2017 г., взето с Протокол № 2 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 26.04.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

       До участие в търга се допускат:

       - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

       - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 24.03.2017 г. до 24.04.2017 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 25.04.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.04.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 25.04.2017 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 26.04.2017 г. от 11.30 часа

 

с. Братаница

       1. Урегулиран поземлен имот XIV общ., в кв. 82 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 677 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3025/10.01.2013 г., с начална тръжна цена 4 062 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 042.10 лева).

 

с. Добровница

       1. Урегулиран поземлен имот VIII общ., в кв. 68 по плана на с. Добровница,  общ. Пазарджик, с площ 735 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4500/17.03.2016 г., с начална тръжна цена 5 145 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 302.70 лева).

2. Урегулиран поземлен имот I 302, в кв. 70 по плана на с. Добровница, общ. Пазарджик, с площ 1 500 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4499/17.03.2016 г., с начална тръжна цена 10 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 740.30 лева).

 

с. Звъничево

       1. Урегулиран поземлен имот XIII 722, в кв. 58 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 1 095 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 23/29.04.2002 г., с начална тръжна цена 7 665 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 920.40 лева).

 

с. Юнаците

       1. Урегулиран поземлен имот II общ, в кв. 28 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с площ 888 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1110/14.10.2008 г., с начална тръжна цена 5 328 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 990.20 лева).

       2. Урегулиран поземлен имот II общ, в кв. 52 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с площ 471 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 513/18.12.2006 г., с начална тръжна цена 2 826 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 116.40 лева).

       3. Урегулиран поземлен имот XII държ., в кв. 53 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с площ 462 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4624/17.10.2016 г., с начална тръжна цена 2 772 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 901.20 лева).