projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Работа Конкурс за свободни работни места за длъжностите: Логопед и Медиатор за услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и ...

PostHeaderIconКонкурс за свободни работни места за длъжностите: Логопед и Медиатор за услугите: „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и ...

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0009 „Център за социално включване „Развитие”, Договор BG05M9OP001-2.004, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Пазарджик

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за свободни работни места за длъжностите:

 

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”    

 

1.           Логопед                                           - 1 бр. – работно време – 8 ч.

2.           Медиатор                                         - 1 бр. – работно време - 8 ч.

 

 

За услугите:  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”

 

1.           Медиатор                                         - 1 бр. работно време – 8 ч.

 

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-                          Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;

-                          Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;

-                          Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

-                          Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

-                          Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;

-                          Да участват в организирани обучения, както и в срещите на екипа от специалисти на ЦСВР, да им оказват съдействие, съгласно своите компетентности;

 

За обявените длъжности в Център за социално включване и развитие, с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

 

За длъжността Медиатор в услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”

І.      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.            Образование - завършено средно образование;

2.            Професионален опит – не се изисква

-               да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-               да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ.     Специфични изисквания към кандидатите:

3.            Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

4.            Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

5.            Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.   Характер на работата:

1)           Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

2)           Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;

3)           Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

4)           Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

5)           Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;

6)           Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

7)           Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване;

8)           Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;

9)           Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;

10)       Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

 

За длъжността Медиатор в услугите:  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”


І.      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.           Образование - завършено средно образование;

2.           Професионален опит – не се изисква;

ІІ.     Специфични изисквания към кандидатите:

1.            Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2.            Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3.            Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.   Характер на работата:

1)           Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

2)           Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на ЦСВР;

3)           Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

4)           Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите

     групи;

5)           Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;

6)           Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

7)           Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от ЦСВР;

8)           Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;

9)           Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите, под ръководството на социалния работник;

10)       Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.


За длъжността Логопед

І.      Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.           Образование - завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност – логопед

2.           Професионален опит – не се изисква;

ІІ.Специфични изисквания към кандидатите:

1.           Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2.           Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3.           Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.   Характер на работата:

1)           Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;

2)           Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;

3)           Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;

4)           Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;

5)           Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.

6)           Участие в групи за работа с родители;

7)           Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;

8)           Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;

9)           Направляване на говорните упражнения в домашна среда;

10)       Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и

подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;

11)       Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;

12)       Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;

13)       Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в ЦСВР       

14)       Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

15)       Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 

·                           Писмено заявление за кандидатстване.

·                           Автобиография по образец.

·                           Декларация по образец.

·                           Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

·                           Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” - Пазарджик

в срок до 17.00 часа на 31.03.2017 г. включително.

 

·               /за въпроси: Светлана Стаменова – стая № 907, 9 етаж, община Пазарджик,

тел. 034 402 356/

 

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

·               Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 /три/ дневен срок от изтичане срока на обявлението;

·               Интервю в 3 /три/ дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Интервюто се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 /три/ дневен срок от провеждането на интервюто.