PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 13 декември 2011 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

13 декември 2011 г.

 

 

  • На заседание на Мониторинговия комитет на Оперативна програма „Регионално развитие”, проведено на 01.12.2011 г. е взето решение да бъдат пренасочени свободни финансови средства от други мерки към Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, по която Община Пазарджик кандидатства за финансиране с проектно предложение «Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово». Проектът е на стойност 1 015 327.00 лв., от които 50 800.00 лв. съфинансиране от Община Пазарджик. При първоначалната оценка е класиран като първа резерва и след това решение на Мониторинговия комитет се очаква да бъде одобрен за финансиране;

 

  • Във връзка с изпълнението на указанията на министъра на финансите г-н Симеон Дянков, дадени с ФО-59/18.11.2011 г., за предприемане от общините на действия за изготвяне на съдебни искове срещу неизправни длъжници и принудително събиране на вземанията, Община Пазарджик изпраща на публичен съдебен изпълнител за образуване на изпълнително производство 1 337 броя актове за установяване на задължения по декларации на обща сума около 587 921 лв., по които до настоящия момент няма постъпили плащания. От тях на 337 длъжника за сумата 149 800,34 лв. са изпратени по 2 бр. покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК, а на останалите длъжници по една покана за доброволно изпълнение. Очаква се с изпълнително производство и съответното принудителното събиране на вземанията чрез публичен съдебен изпълнител да бъде постигната по-висока събираемост на вземания на общината и увеличаване на приходите в общинския бюджет от една страна, а от друга страна да се постигне по-висока данъчна култура на неизправните данъчно-задължени лица на територията на община Пазарджик;

 

  • Завърши предвиденият за 2011 г. етап от строителството на обект: „Изграждане на читалище и библиотека в УПИ І, кв.31, с. Юнаците, община Пазарджик”.

Функционално сградата е разпределена както следва:

- Сутерен: с помещение за абонатна;

- Партер: главен вход, фоайе, санитарен възел, кафене със склад, зала, сцена;

- Етаж: коридор-фоайе, библиотека, офис, санитарен възел, балкон емпоре към залата и тераси;

- Стълбище и аварийни изходи.

До настоящия момент обществената сграда е изградена като конструкция /груб строеж/ с височина до 10 м - стоманобетонна, масивна, монолитна. Зидовете са тухлени, покривната конструкция е четирискатна дървена. Обектът е захранен с вода от съществуващ уличен водопровод. Изградена е вътрешна ел. инсталация. Положени са кабели за евакуационно осветление, като е предвидено част от него да работи през нощта като дежурно.

Строителство ще продължи през 2012 г. с изпълнението на довършителните работи, между които: настилки от гранитогрес върху циментови замазки след топлоизолация по подове; вътрешни мазилки по стени и тавани; топлоизолация и външна минерална мазилка по фасади; монтаж на вътрешни дървени витрини и врати и на прозорци и витрини от PVC елементи със стъклопакет; облицовки и санитарно оборудване; ел.табла.

Общата стойност на обекта е 240 700,59 лв. без ДДС, като до настоящия момент   приети за изпълнени са СМР на стойност 114709,15 лв.

Изпълнител на обекта е “РИНГ – П” ЕООД гр. Пловдив след проведения открит конкурс по реда на НВМОП;

 

  • През 2012 г. годишната издръжка на едно дете в детска градина се увеличава средно с 20 лв., на един ученик в общообразователно училище – със 77 лв., а на един ученик, настанен в общежитие – с 48 лв. Това е резултат от извършеното ново групиране на общините в Република България, прието с Решение № 805 от 04.11.2011 г. Според него от първа група общини, община Пазарджик преминава в трета група, където единните разходни стандарти за издръжката на едно дете и един ученик са по-високи;

 

  • На 08.12.2011 г. между Община Пазарджик и Агенция за социално подпомагане беше подписано споразумение за изпълнение на Проект И аз имам семейство” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”. Проектът касае предоставяне на новия модел на услугата “Приемна грижа” във времето до 31 октомври 2013 г. Основна цел на проекта е децентрализирането на услугата “Приемна грижа” и разгръщането и на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирани институции на децата от целеви групи и/или тяхната деинституционализация;

 

  • На 14.12.2011 г. от 19.00 ч. в р. “Совите” ще се проведе церемония по награждаване на десетте най-добри спортисти на Община Пазарджик за 2011 г. Класирането беше извършено от комисия от спортни журналисти, която избра призьорите измежду 27 номинирани спортисти. 10-те най-добри ще получат парична премия и плакет. На церемонията ще бъде награден и най-добрият треньор за 2011 г. Община Пазарджик финансира изцяло проявата с 4 500 лв.

10-те най-добри спортисти, подредени по азбучен ред:

Александра Цветкова – СК ”Торнадо” – карате киокушин

Борислава Ботушарова – СК “Тенис клуб Пазарджик”

Борислава Михайлова – СК ”Диляна” – художествена гимнастика

Васил Илиев – СК ”Тракиец” – бокс

Вивиан Златанова – “Тенис клуб Пазарджик”

Димитър Георгиев – СК ”Тракиец” – бокс

Димитър Кръстанов – СК ”Хебър” – модерен петобой

Красимир Бончев – СК ”Модел яхт клуб”

Стефан Гърев – СК ”Бадминтон скуош клуб”

Христо Георгиев – СК ”Кодокан”