projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешаване изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешаване изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

                      

        Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 243/ 15.12.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ Х-4,автосервиз, автосалон с офиси, заведение за бързо хранене, местност „Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик

        Заповед № 244 / 15.12.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-1,бензиностанция и п.и. 015006, местност „Гарга курия” в земл. Величково

       Заповед № 245 / 15.12.2011г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 048008, местност „Поповица” в земл. Звъничево

       Заповед № 250 / 16.12.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 099015, местност „Азмака” в земл. Добровница

       Заповед № 253 / 20.12.2011 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ І-1037,1037, жилищно строителство в кв. 83б по плана гр. Пазарджик.

     На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.