projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на овце-майки и мобилна мандра” с местонахождение: в УПИ ХХХІV, УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ от парцеларен план на Стопански двор, местност „Градището”, землището на село Мало Конаре, общ. Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на овце-майки и мобилна мандра” с местонахождение: в УПИ ХХХІV, УПИ ХХХV и УПИ ХХХVІ от парцеларен план на Стопански двор, местност „Градището”, землището на село Мало Конаре, общ. Пазарджик

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

          Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

           Инвестиционно предложение „Ферма за отглеждане на овце-майки и мобилна мандра”

           Местонахождение: в УПИ ХХХІV (ПИ № 001459), УПИ ХХХV (ПИ № 001457) и УПИ ХХХVІ (ПИ № 001465) от парцеларен план на Стопански двор, местност „Градището”, землището на село Мало Конаре, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

           Възложител: Методи Стоянов Бързев, гр. Белово, бул. „Освобождение” № 87, вх.Б, ет.3, ап.9

         

С Решение № ПК-34-ПР/2011г. на РИОСВ е преценено да не се извършва ОВОС на гореописаният обект.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /21.12.2011г. – 05.01.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ              

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230