projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” Местонахождение: в поземлени имоти с идентификатор 55155.508.245 и 55155.508.246 с площ от 3.399 дка по кадастралните регистри на гр.Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” Местонахождение: в поземлени имоти с идентификатор 55155.508.245 и 55155.508.246 с площ от 3.399 дка по кадастралните регистри на гр.Пазарджик

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


    На основание  чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
    Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :
Инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали” (ОЧЦМ)
  Местонахождение: в поземлени имоти с идентификатор 55155.508.245 и 55155.508.246 с площ от 3.399 дка по кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик
    Възложител: „БАЛКАНТ” ЕООД, ул. „Дойран” №8, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.
     
С Решение № ПК-38-ПР/2011г. на РИОСВ е преценено да не се извършва ОВОС на гореописаният обект.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /04.01.2012г. – 17.01.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ          


        За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230