projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Инвестиционно предложение „Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС” Местонахождение: в УПИ ІІІ – 10751 кв.7 по плана на гр. Пазарджик – ул. „Синитевска” №35

PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение „Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС” Местонахождение: в УПИ ІІІ – 10751 кв.7 по плана на гр. Пазарджик – ул. „Синитевска” №35

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


    На основание  чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :
Инвестиционно предложение „Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, временно съхранение и разкомплектоване на ИУМПС”
    Местонахождение: в УПИ ІІІ – 10751 кв.7 по плана на гр. Пазарджик – ПИ с идентификатор 55155.508.267, землище гр. Пазарджик, ул. „Синитевска” №35, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик
    Възложител: „ФЕРОМЕТЪЛС” ЕООД, ул. „Първа” №9, с. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик.
     
С Решение № ПК-39-ПР/2011г. на РИОСВ е преценено да не се извършва ОВОС на гореописаният обект.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /04.01.2012г. – 17.01.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ          


        За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230