PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 10 януари 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

10 януари 2012 г.

 

 

  • Изготвена е Програма за управление на Община Пазарджик за периода 2011-2014 г. Документът запазва принципите на управление, залегнали в Програмата за периода 2007-2011 г., като в нея са формулирани новите цели, осигуряващи възможности за финансиране от Структурните фондове на ЕС. Настоящата програма ще получи детайлизация след разработването и приеманаето на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, който се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие”. Програмата съдържа реализацията на конкретни политики в следните области: публични услуги, административни услуги, инфраструктура, образование, култура, социална политика, спорт и туризъм;

 

  • Община Пазарджик ще кандидатства по втори етап на проект ”Социално включване”, финансиран от Световна банка, МТСП и с подкрепата на НСОРБ. Намеренията на Общината са да бъде изградена детска градина с 4 групи /96 деца/ и Консултативен център към нея.

Проектът е със социална насоченост и цели :

- Подобряване на училищната готовност на децата във възраст от 3 до 7 години;

- Разширяване обхвата на услугите, свързани с подпомагането на семейства с ниски доходи и такива, в които има дете с увреждане;

- Предоставяне едновременно на два вида услуги - социална и образователна и подкрепа на семействата;

В Консултативния център ще работят специалисти/педиатър, психолог, лекар, логопед, социален работник, медиатори и др.,които ще консултират и подкрепят децата и ще работят за повишаване готовността им за училище, ще осъществяват социална работа в различните квартали на града.

За целта е отреден терен в кв. 84 по плана на града, който се намира зад Библиотека ”Никола Фурнаджиев”.

Финансирането по проекта е 1 600 000 лв., от които: 1 200 000 лв. за строеж и обзавеждане и 400 000 лв. за издръжка на дейностите;

 

  • Започва събирането на местните данъци и такси в населените места. За периода от 10.01.2012 г. до 28.12.2012 г. кметовете на кметствата към Община Пазарджик ще организират и извършат чрез служителите в съответното кметство събирането в брой и отчитането на местните данъци и таксата за битови отпадъци.

До края на месец февруари кметовете на кметствата чрез служителите в съответното кметство ще връчват покани за доброволно изпълнение по чл. 182, ал. 1 от ДОПК на физическите данъчно-задължени лица с недобори към 31.12.2011 г. Към 15.12.2011 г. са съставени 6 998 бр. покани за задължения на стойност 907 153 лв. за територията на кметствата от общината;

  • Сдружение с нестопанска цел „Младежки дейности” гр. Пазарджик спечели 2-годишен проект „МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР – ПАЗАРДЖИК”. Проектът е по Национална програма за младежта 2011-2015, Подпрограма 1: Развитие на мрежата от Младежки информационно - консултантски центрове (МИКЦ) и се финансира от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи". Продължителността на проекта е от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Общият бюджет на проекта е 51 836 лева, от които 45 000 лева / 86.81 % / са искано безвъзмездно финансиране и 6 836     лева /10 %/ са съфинансиране. Основен партньор по проекта е Община Пазарджик. Дейностите по проекта ще се реализират в сградата на Младежки дом – Пазарджик.

Преки бенефициенти по проекта ще бъдат:

  •    Учениците от средните училища на територията на община Пазарджик, които се явяват най-голямата група ползватели на предлаганите услуги;
  •       Родители, възпитатели и педагогически съветници – хората, които носят отговорността за личностното изграждане на младите хора;
  •       Млади хора в неравностойно положение – млади хора с увреждания и младежи, подложени на дискриминация по етническа принадлежност или религия;
  •        Студентската общност в гр. Пазарджик;

 

  • По традиция в началото на годината в Пазарджик се провежда Международният фестивал за симфонична и съвременна музика ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “Проф. ИВАН СПАСОВ”. Значимостта на този музикален форум е отдавна надхвърлила границите на града и страната ни, което го превръща сред най-добрите световни фестивали. Тази година фестивалът ще отвори поредната си страница в дните от 9 до 12 февруари със своето 37-мо издание. Творческият форум отново ще даде възможност да се докоснем до най-блестящите постижения на наши и чужди композитори, диригенти и изпълнители. По традиция в рамките на музикалния форум ще се представят и младите дарования на Пазарджик.