PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ

 

  Документация  

  Образци на документи

  Разяснения

ИНФОРМАЦИЯ

Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 28.02.2012 г. от 14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 02.04.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници, с оглед изложените мотиви в Решение № 584 / 22.05.2012 г. по преписка № КЗК-389 / 21.04.2012 г. на Комисията за защита на конкуренцията, в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ” ще бъдат отворени на 21.06.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

На 23.07.2012 г., след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, в която бяха подадени 6 броя оферти, Община Пазарджик подписа с „ДЕЛОЙТ ОДИТ” ООД, гр.София договор за обществена поръчка с предмет „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” – етап І и етап ІІ”, на стойност 65 949 лева без ДДС. Съгласно договора срокът за изготвяне на междинен/окончателен одитен доклад е 5 работни дни от предаване на необходимите данни за съответния одит, оформено с двустранно подписан протокол.