PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на ...

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”.

  Документация  

  Образци на документи

  Разяснения

  Информация

 Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита  процедура с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” ще бъдат отворени на 16.03.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” ще бъдат отворени на 10.05.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

На 19.06.2012 г., след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, в която бяха подадени 6 броя оферти, Община Пазарджик подписа с ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „АКВАРИНГ ПАЗАРДЖИК”, гр.София договор за обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”, на стойност 636 450 без ДДС. Членове на обединението са „Иво Петров - Архитекти” ООД, гр.Плевен и „В и К Проект” ЕООД, гр.Пазарджик. Съгласно договора срокът, в който Изпълнителят се задължава да изпълни предмета му, е 5 месеца, считано от датата на подписване на последния.