PostHeaderIconТАКСИ И ТАКСУВАНЕ НА МПС ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ

От днес, 11.01.2012 г., се възобнови дейността по принудително преместване на МПС на територията на град Пазарджик без знанието на техните собственици или упълномощени от тях водачи. Дейността се осъществява в съответствие с Наредбата за организацията и дейността по принудителното задържане на МПС. След проведена процедура за изпълнител е избран “ЕЛЦИ” ЕООД, като съгласно сключения договор дължимата месечна вноска в полза на община Пазарджик е в размер на 525 лв.


ТАКСИ И ТАКСУВАНЕ НА МПС  ПРИ ПРИНУДИТЕЛНО ПРЕМЕСТВАНЕ И ПРИНУДИТЕЛНО ЗАДЪРЖАНЕ

Чл.18. (1). Таксата за извършването на принудително преместване на МПС  чрез използване на специализиран автомобил – тип „Паяк” е 30.00 /тридесет/ лева с включен данък добавена стойност /ДДС/.
(2). Таксите за отговорно пазене /съхранение/ на принудително преместените ППС  на територията на специализиран паркинг е според времето на престоя, както следва:
- по 1.20 лева за всеки започнат час, но не повече от 12.00 лева за първото денонощие;
 - за всяко започнато следващо денонощие - по 12.00 лева.
(3). При започнала процедура за принудително преместване на неправилно паркирано МПС, когато собственикът се яви на място, превозното средство се освобождава срещу заплащане на половината от определената такса по ал.1.