PostHeaderIconОбщина Пазарджик иска финансиране на проекта за Западен околовръстен път

Община Пазарджик иска финансиране на проекта за Западен околовръстен път


Във връзка с предстоящото изнесено заседание на Министерски съвет, което се предвижда да се проведе на 25.01.2012 г. в гр. Пазарджик, кметовете на общини ще имат възможност да представят за разглеждане и разрешаване проблеми, които са с най-висок приоритет и обществена значимост. Съгласно дадените указания, Община Пазарджик представи в срок на вниманието на областния управител предложение за финансиране изграждането на Западен околовръстен път.
С одобрения Общ устройствен план на гр. Пазарджик е предвидено трасе за изместване на път ІІ-37 като западен обход на града, осигуряващ връзка с път І-8 към и от АМ „Тракия”. Трасето на пътя е „резервирано” и попада изключително върху общинска собственост. Досега е изграден мост над р. Марица, като елемент от предвидения в ОУП, свързващ път І-8 с бъдещото трасе на ІІ-37. Сегашното трасе на Републикански път ІІ-37 преминава през централни улици на гр. Пазарджик, които не отговарят на условия за безопасност на движението и не могат да поемат трафика от тежкотоварните превозни средства. Всичко това води до бързата амортизация на пътната настилка, до повишаване на нивото на шум и запрашаване. Община Пазарджик е изготвила  проектна документация, представляваща Работен проект за І-ви етап и ПУП-Парцеларен план за IІ-ри и IІІ-ти етап на Западен околовръстен път. Проектът е от изключителна важност за Община Пазарджик, но неговата реализация е извън финансовите възможности на общинския бюджет.
Предвид горното, искането на Община Пазарджик е реализацията на І-ви етап от проекта  да се извърши със средства от Републиканския бюджет.