PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 24 януари 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
24 януари 2012 г.

•    Готов е проектът на бюджет на община Пазарджик за 2012 г. Основните приоритети при съставянето на бюджета на община Пазарджик за 2012 г. са:
- повишаване ефективността от публичните разходи за осигуряване на нормална жизнена среда за населението;
- увеличаване обхвата и подобряване качеството на предоставяните от общината публични услуги;
- продължаване на усилията за успешно усвояване на средствата от Европейските фондове и програми;
- реконструкции, основен и текущ ремонт на улици, булеварди и второстепенна улична мрежа, с цел подобряване на транспортния трафик.
- подобряване материално-техническата база и условията за обучение в общинските училища и детски градини;
- поддържане чистотата, уличното осветление и озеленяването на града;

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2012 г. : 53 677 556 лв.

в т.ч.             – бюджет за държавни дейности: 31 146 007 лв.
        – бюджет за дофинансиране на държавни дейности: 1 065 860 лв.
         – бюджет за местни дейности: 21 465 689 лв.

            ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ                                         

І. ОБЩ РАЗМЕР НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ - 20 500 000 лв.
  в това число:
- данъчни приходи: 4 770 000 лв.
- неданъчни приходи: 15 730 000 лв.
ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С  ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ 
ОБЩ РАЗМЕР НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ЦРБ: 31 844 219 лв.
в това число:
- обща субсидия за финансиране на делег. от държавата дейности:             28 002 787 лв.
- обща изравнителна субсидия, предназначена за допълване   разходите за местни дейности: 4 391 900 лв.
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на пътища: 165 000 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи: 543 000 лв. 
 в т. ч. 263 000 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища;

•    Община Пазарджик ще кандидатства по проект “Красива България” с предложение на стойност 198 735 лв. за ремонт на южната фасада на Драматичен куклен театър „Константин Величков”. В проекта се предвижда да бъде сменена централната фасада на театъра с идентична на източната, ремонтирана през 2005 година също по проект „Красива България”, окачена фасада. Проекто-предложението  включва създаване на временни работни места, като процент от заетите на обекта работници ще бъдат наети безработни, регистрирани в ДБТ;
      
•    Община Пазарджик започна изпълнение на дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C010 по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Проектът ще се изпълнява на етапи, както следва:
1. Първи етап на проекта – Подготовка на инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”;
2. Втори етап на проекта – Изпълнение на инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”.
Във връзка с реализацията на проекта са открити следните процедури за възлагане на обществени поръчки:
-    Открита процедура по ЗОП с предмет: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”;
-    Открита процедура по ЗОП с предмет: „Одит на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” – етап І и етап ІІ”;
-    Открита процедура по ЗОП с предмет: „Техническа помощ за управление на проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” – етап І и етап ІІ”;
-    Открит конкурс по НВМОП с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”;

•    На работна среща с директори на общински училища и общински детски градини, прилагащи системата на делегирани бюджети, проведена на 23.01.2012 г., бяха приети формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучение на ученици в общинските училища и деца в детските градини.
И през 2012 г. формулата за училищата включва  основни и допълнителни компоненти. Основен компонент А е 95% от стойността на стандарта за годишна издръжка на 1 ученик по броя на учениците на всяко училище, а допълнителните компоненти Б са:
1.    Б1 – 2,60% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 130;
2.    Б2-0,4% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 200;
3.    Б3-0,3% от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят между училищата с брой на учениците до 300;
4.    Б4 -1 %  от средствата по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик    се заделя за резерв за непредвидени разходи;
5.    Б5 – 0,60 % или 84 00 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик се разпределят между училищата, отопляващи се с течно гориво  и с брой ученици   до 300;
6.   Б6 – 0,1 % или 12 900 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 ученик  се разпределят за издръжка на логопедичен  кабинет в ОУ “Любен Каравелов” - Пазарджик.
Определените от Министерството на финансите средства по Единен разходен стандарт за общинските училища на община Пазарджик за 2012 г.  са в размер на 12 992 004 лв.       
Формулата за разпределение на средствата по Единния разходен стандарт за детските градини, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2012 г., е:
-    Основен компонент А – 98,5 % от средствата по единния разходен стандарт по броя на децата във всяка детска градина;
-    Допълнителните  компоненти Б се разпределят както следва:
Б1 – 0,5 % или 17 700 лв. от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 дете  - за издръжка на логопедичен кабинет в ОДЗ „Валентина Терешкова”;
Б2 – 1 % от средствата  по  стандарта за годишна издръжка на 1 дете в Детска градина – резерв, които се разпределя за компенсиране на разходи по изплащането на обезщетения при освобождаване от работа на педагогически и непедагогически персонал.
Определените от Министерството на финансите средства по Единен разходен стандарт за общинските детски градини, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2012 г.  са в размер на 3 539 893 лв.;

•    Към  01.01.2012 г. броят на гражданите с доказани жилищни нужди в община Пазарджик е 993, показва изнесеният годишен списък на нуждаещите се за 2012 г. През 2011 г. новокартотекирани са 74 бр. лица и семейства. Три броя молби са подадени от граждани поради промяна на обстоятелствата, при които са картатекирани. Извадени от картотеката са 20 бр. лица поради настаняване в жилище, отговарящо на нормите за жилищно настаняване. В годишния списък на картотекираните граждани към  01.01.2011 г.  са  били включени  939 бр.  лица с доказани жилищни нужди;

•    Сто и четиринадесет са участниците в Националния конкурс за поезия „Теодор Траянов”, организиран от Община Пазарджик. Учредяването на наградата е израз на признание към паметта и творчеството на пазарджишкия поет Теодор Траянов, един от най-ярките представители на символизма в българската поезия.            Конкурсът  е явен и се провежда на 3 години, като първата от тях е 2012 г., когато се навършват 130 години от рождението на поета /1882 г./. Участниците в поетичната надпревара представят своята последно издадена стихосбирка. Книгите ще бъдат разгледани от литературните критици Благовеста Касабова, Александър Йорданов и Никола Иванов. Носителят на националната награда за поезия „Теодор Траянов” получава 1 000 евро и грамота. Церемонията по връчването на наградата ще се състои на 30 януари /рожденият ден на Теодор Траянов/ в ХГ „Станислав Доспевски” от 17,30 ч.;