projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

        
                  Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината  се разрешава изработване на ПУП, както следва:
        Заповед  №  252/ 16.12.2011 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.12.69, местност „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик
         Заповед № 256/ 21.12.2011 г. за изработване  на частични планова за стопански двор І и Стопански двор ІІ в землището на с. Говедаре
         Заповед № 257 / 30.12.2011 г. за изработване на  проект  на ПУП-ПРЗ за  п.и. 55155.11.16, местност „Панагюрско шосе” в земл. Пазарджик
        Заповед  №  258 / 30.12.2011г. за изработване на проект  на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.9.258, местност „Бахче пара” в земл. Пазарджик
        Заповед № 7 / 10.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за п.и. 000567, местност „Орешака” в земл. Огняново
       Заповед № 8 / 10.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ VІ /п.и. 000443/, местност „Коруджа” земл. Пищигово.
         Заповед № 9 / 10.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за п.и. 000295, местност „Горен Герен” в земл. Мокрище
       Заповед № 11 / 19.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ 3 /п.и. 000527/, местност „Орешака” земл. Огняново.
         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.
       
ТОДОР ПОПОВ:
Кмет на Община Пазарджик