PostHeaderIconОткрит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и ...

 

Открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”

  Документация  

  Образци на документи

  ИНФОРМАЦИЯ

  Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” ще бъдат отворени на 21.02.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” ще бъдат отворени на 30.03.2012 г. от  10.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

На 21.05.2012 г., след провеждане на процедура за възлагане на малка обществена поръчка, в която бяха подадени 11 броя оферти, Община Пазарджик подписа с „АТИ КОНСУЛТ” ЕООД, гр.София договор за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик”, на стойност 42000 без ДДС. Съгласно договора  срокът за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработения идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор е 7 календарни дни след датата на предаване на съответния инвестиционен проект от Възложителя на Изпълнителя и срокът за изготвяне на доклад за оценка на съответствието на разработения работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа е 7 календарни дни след датата на предаване на съответния инвестиционен проект от Възложителя на Изпълнителя.