PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 07 февруари 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

07 февруари 2012 г.

 

 

 

  • Преди стартиране на кампанията за събиране на местните данъци и такси на 01.03.2012 г., отдел „ Местни данъци и такси“ към Община Пазарджик предприема действия за събиране на недобори за данък сгради и такса смет, данък ПМС и патентен данък, които са дължими от минали години. Стартира се на 10.01.2012 г. с изпращането на 6 998 бр. покани за доброволно изпълнение по чл.182 от ДОПК на физически лица в 31 кметства. За града броят на физическите лица с недобори към настоящия момент е 14 568 души за сумата 2 993 911 лева. Недоборите от 880 бр. юридическите лица в града са за сумата 1 806 218 лв., голяма част от които са на фирми, обявени в несъстоятелност или са в ликвидация. Изготвят се споразумения за погасяване на задълженията, предприемат се действия по принудително събиране на вземанията съвместно с публичен съдебен изпълнител, което се очаква да доведе до висока събираемост;

 

  • С покана за кандидатстване по Процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” Министерство на околната среда и водите стартира набиране на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Съгласно разписаните указания в Поканата всяка Община, в която има агломерации от 2000 до 10000 екв. жители, може да кандидатства само с едно проектно предложение. В списъка с допустими агломерации от община Пазарджик са селата: Алеко Константиново, Братаница, Главиница, Ивайло, Мало Конаре, Огняново и Черногорово. В рамките на техническа помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”(ОПОС), Община Пазарджик е разработила проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на село Алеко Константиново и село Главиница, Община Пазарджик”, с който ще кандидатства за финансиране от ОПОС. За целта в МОСВ е представен за съгласуване прединвестиционен проект за водния цикъл на населените места. Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е 15.08.2012 г., след което предстои одобрение и започване на строителните работи, които съгласно изискванията трябва да приключат не по-късно от 31.12.2014 г.;
  • С приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2012 г. са предвидени капиталови разходи в размер на 263 000 лв за ремонт на четвъртокласна пътна мрежа – път PDV 1325 /ІІІ-866/ ж.п.гара Огняново – Синитово –Пазарджик - /І-8/. Средствата са от целевата субсидия от републиканския бюджет и са достатъчни за машинното полагането на около 1 200 тона плътен асфалтобетон или асфалтиране на пътен участък от 12 500 кв. м. Дейностите ще бъдат възложени по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки при спазване на техническите спецификации и ограничения от атмосферни условия при изпълнение на асфалтови пластове на Национална агенция „Пътна инфраструктура”;
  • Във връзка с реализацията на проект „Регионално управление на отпадъците регион Пазарджик”, ДОВОС е внесен за разглеждане и оценка на качеството в РИОСВ. Предстои да се издаде становището от РИОСВ относно качеството на ДОВОС, след което, при положителна оценка, същият ще бъде предоставен за обществен достъп съгласно чл.17, ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.

След обществените обсъждания, становищата и ДОВОС ще се разглеждат на експертен съвет в РИОСВ, за да се издаде Решение по ОВОС.

С финализиране на процедурите по ОВОС ще се даде ход на следващите етапи за кандидатстване по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”, част от които са процедирането и влизане в сила на ПУП, отчужителните производства за земите на територията на бъдещото регионално депо и други.

В рамките на първия етап от реализацията на регионалната система за управление на отпадъците, предвидена за изграждане на площ от 348,452 дка, в землището на с. Алеко Константиново, са предвидени:

- Изграждане на регионално депо 1-ва клетка на терен, попадащ в землището на с. Алеко Константиново ;

- Инсталация за сепариране;

- Съоръжение за компостиране;

- Приемателен Център, оборудван с приемателна площ за едрогабаритни отпадъци и опасни отпадъци от бита (батерии и акумулатори, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, химикали от бита, медикаменти и препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност и др.)

- Съоръжение за строителни отпадъци;

- Претоварна станция, ситуирана на територията на гр. Ракитово и оборудвана със съоръжения за предварително третиране, компостираща площадка и приемателен център за едрогабаритниотпадъци и опасни отпадъци от бита.

- Закриване за рекултивация на съществуващото сметище на площадка с. Алеко Константиново

 

  • Одобрена е общинска програма за изпълнение на Стратегията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН за 2012 година. Програмата цели поддържане и развитие на наличния устойчив капацитет на общината за борба с разпространението на болестта, а също и оптимален обхват на предоставяните услуги по доброволно консултиране и изследване на ХИВ сред уязвимите групи.

В Програмата са залегнали дейности като: Организиране и провеждане на АНТИСПИН кампании по повод Първи декември, 14 февруари и Деня за съпричастност с жертвите на ХИВ/СПИН, който се отбелязва през третата неделя на месец май. Предвижда се още издаване и разпространение на брошури със здравно-промотивно съдържание, лятно обучение на ученици по метода „Връстници обучават връстници” по посока безрисково сексуално поведение, информационни срещи и обучения на педагогически съветници, училищни психолози, психолози към Затвора в Пазарджик и др.;

 

  • „Един път, една култура, едни съседи" e наименованието на изложбата, която ще е съпътстващото събитие на фестивала Зимни музикални вечери „Проф. Иван Спасов”. Тя е част от проект „Е79”, носещ името на междунродния път, който       минава през Словакия, Унгария, Румъния, България и стига до Солун в Гърция. Антимос Георгиадис и Костас Митропулос, които са в основата на този проект, се срещат по същия този път Е79. Двамата фотографи започват да работят заедно и създават компания, която символично наричат на името на пътя и която не е нито гръцка, нито българска, определят я по-скоро като балканска. Точно какъвто е духът и на тяхната първа обща изложба. В Пазарджик проектът се разширява с участието на осем местни фотографи, които ще покажат техния поглед към балкан­ските нрави, красоти, общува­не и партньорство. Изложбата, която ще бъде открита непосредствено преди фестивала – на 9.02. от 18 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, се реализира от Гръц­ката фондация за култура - София, Дружеството за приятелство с Гърция в Пазар­джик и Община Пазарджик.;