projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Уведомление относно инвестиционно намерение за: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа на селo Дебращица чрез подмяна на съществуващите улични водопроводи и изграждане на ПСОВ.

PostHeaderIconУведомление относно инвестиционно намерение за: Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа на селo Дебращица чрез подмяна на съществуващите улични водопроводи и изграждане на ПСОВ.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Община Пазарджик Ви уведомява за инвестиционно намерение за:
Изграждане на канализационна мрежа, реконструкция на водопроводна мрежа на селo Дебращица чрез подмяна на съществуващите улични водопроводи и изграждане на ПСОВ.

Инвестиционното предложение ще се реализира на територията на село Дебращица, община Пазарджик и обхваща границите на урбанизираната територия на селото и част от територията извън регулация. Извън населеното място се предвижда изграждане на ПСОВ, в която ще се заусти канализацията, местонахождението на съоръжението е в землището на с. Дебращица ЕКАТТЕ 20362.

Инвестиционните проекти предвиждат изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна мрежа на село Дебращица чрез подмяна на съществуващите улични водопроводи и изграждане на нови клонове и отвеждане на отпадъчните води в изградената в рамките на инвестиционния проект нова ПСОВ, обслужваща селото.
Водопровод: Подмяна на съществуваща амортизирана мрежа и изграждане на нова. Ползват се съществуващи схеми.
Канализация: няма съществуваща, което е предпоставка за изграждане на нова. По отделни улици има стара нефункционираща канализация от бетонови тръби.

С проекта се осигурява свързването на 100% от потенциалните източници на отпадъчни води съм системата. Проектната дължина на трасето на канализацията на с. Дебращица е 14774,8 линейни метра. Проектната дължина на новия водопровод е 14641 линейни метра.

Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.:
Q ср.дн.отпадъчни води=6,41л/с;
Qмакс.ч.общо=12,50+0,67=13,17л/с
 Оразмерителното водно количество за пречиствателната станция е:
 2хQмакс.ч.общо=2х13,17=26,34л/с
Тип на отпадъчните води - битови.
Предвиден начин на тяхното третиране - общинска ПСОВ.
Заустване: във воден обект - р.Пишманка.

Инвестиционното намерение ще се реализира на един етап като очакваната продължителност на дейностите е 5 години, считано от датата на отпускане на безвъзмездна финансова помощ за инвестицията от ОПОС или друга донорска програма.

Няма засегнати елементи на НЕМ/НАТУРА 2000.

Очаква се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на депо за строителни отпадъци.