projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обявление относно конурс за възлагане управлението на социална услуга „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в гр. Пазарджик, ул. ”Цар Освободител” № 50, като делегирана от държавата дейност.

PostHeaderIconОбявление относно конурс за възлагане управлението на социална услуга „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в гр. Пазарджик, ул. ”Цар Освободител” № 50, като делегирана от държавата дейност.О Б Я В Л Е Н И Е

            На основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37 ал.1 и ал.2 от ППЗСП, във връзка с чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, кметът на Община Пазарджик със Заповед № 176 / 08.02.2012 г. ОБЯВЯВА КОНКУРС за възлагане управлението на социална услуга „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” в гр. Пазарджик, ул. ”Цар Освободител” № 50, като делегирана от държавата дейност, както следва:

1. Условия за участие:

В конкурса могат да участват: български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица; физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство и регистрирани в Агенцията за социално подпомагане и притежаващи лиценз от Държавната Агенция за закрила на детето.

2. Изисквания към кандидатите:

            Да са вписани в регистъра на Агенцията за социално подпомагане, като доставчици на социалната услуга „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”; наличие на работен капацитет; наличие на организационен капацитет; Социалната услуга „ Комплекс за социални услуги за деца и семейства” да се предоставя в сграда общинска собственост, находяща се в гр. Пазарджик, на ул. ”Цар Освободител” № 50.

3. Характеристика и специфика на предоставяната социална услуга:

            Комплекс за социални услуги за деца и семейства е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Потребителите на социалната услуга водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти за оказване на подкрепа и консултиране. Основната цел на работа в Комплекса е съдействие при деинституционализация на грижите за деца чрез предоставяне на услуги в обичайната среда на деца и семейства – приемна грижа, оценка на родителски капацитет, подкрепа и консултиране. Децата и семействата ползват социални услуги, с определена мярка по чл. 23 от ЗЗД и доброволно с молба. Предоставяните услуги в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” трябва да отговарят на критериите и стандартите, предвидени в ППЗСП; договорът за възлагане на услугата се сключва за срок от 7 (седем) години.

4. Конкурсната документация:

            На стойност 20.00 лева с включен ДДС, съгласно чл.53, т. 36 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик, може да се закупува всеки работен ден от 8.30 до 17.30 часа, най-късно до 19.03.2012 г. в “Център за информация и обслужване на гражданите“, гише “Ксерокс”, в сградата на Община Пазарджик, на адрес гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2.

5. Краен срок и място за подаване на документите, дата и час на провеждане на конкурса:

            Крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса е до 17.00 часа на 23.03.2012 година.

            Документите се подават в запечатан, непрозрачен плик, (лично или с препоръчано писмо с обратна разписка) надписан “Оферта за предоставяне на социална услуга – „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, адресиран до: Община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул. ”България” № 2, „Център за информация и обслужване на гражданите”, гише „Деловодство”, за Дирекция “Социални дейности” .

Конкурсът ще се проведе от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината на 26.03.2012 год. от 14.00 часа в сградата на Община Пазарджик, ет.2 (Стъклена зала), в присъствието на кандидатите.

Допълнителна информация на тел. 034/402-303, ет. 8, стая 810.