projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ


                             Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 15/ 25.01.2012 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІХ-търговия, услуги и производство /п.и. 55155.507.107 и 55155.507.108/ в кв. 561 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 16/ 25.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХVІІІ от Парцеларен план на Стопански двор в землището на с. Мокрище

         Заповед № 17 / 25.01.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПЗ за УПИ ХVІ-700 в кв. 377 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 19 / 08.02.2012г. за изработване на проектза изменение на ПРЗ за част от УПИ І-жилищно строителство /п.и. 55155.505.666/ в кв. 64 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 20/ 09.02.2012 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за п.и.018017 , 018018,

018021, 018022, 018023, 018024, 018025, 018026 и 018027, местност „Чамур Тарла” в земл. Мирянци

         Заповед № 21 / 09.02.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 092049, местност „Пасището” в земл. Сарая

       Заповед № 22 / 09.02.2012 г. за изработване на проект на ПРЗ за п.и. 007031, 007097 и 007098, местност „Сиклюка” в земл. Синитово.

        Заповед № 23 / 09.02.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 000701, п.и. 070003, п.и. 070004, п.и. 070005, п.и. 070006, п.и. 070007, п.и. 070008, п.и. 070009, п.и. 070011, п.и. 070012, п.и. 070013, п.и.070014, п.и. 069001, п.и. 069002, п.и. 069003, п.и. 069004, п.и. 069006, п.и. 069007, п.и. 069008, п.и. 069009, п.и. 069010, п.и. 069011, п.и. 068002, п.и. 068003, п.и. 068004, п.и. 068005, п.и. 068006, п.и.000207, п.и. 000278, п.и. 000298, п.и. 000461, п.и. 000463, п.и. 067001, п.и. 067002, п.и. 067003, п.и. 067004 в, местност „Баира” в земл. Алеко Константиново.

         Заповед № 194 / 10.02.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХ /п.и. 000523/, местност Коруджа в земл. Пищигово

         Заповед № 195/ 10.02.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХІІ /п.и. 000526/, местност Коруджа в земл. Пищигово

         Заповед № 196/ 10.02.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХІ /п.и. 000525/, местност Коруджа в земл. Пищигово

         Заповед № 197/ 10.02.2012 г. за изработване на проект на ПРЗ за 000209 и п.и. 000579, местност „Под селото” земл. Гелеменово.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.

ТОДОР ПОПОВ:

Кмет на Община Пазарджик