PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 21 февруари 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
21 февруари 2012 г.

•    Община Пазарджик получи от РИОСВ положително становище относно ДОВОС за инвестиционно предложение „Регионално управление на отпадъците- регион Пазарджик”.  Считано от 20.02.2012 г. на основание чл. 97, ал. 3, във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, Община Пазарджик уведоми всички заинтересовани лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане.
Срещите ще се проведат както следва:
- на 21.03.2012 г., от 10.00 часа, в зала „Архитектурен съвет” в сградата на Община Пазарджик;
- на 21.03.2012 г., от 14.00 часа, в Читалище „Иван Ангелов Грозданов 1927 г.”, с. Алеко Константиново и
- на 22.03.2012год., от 10.00 часа, в зала на Общински съвет на Община Ракитово, на ул.”Иван Клинчаров”№57, гр.Ракитово.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие и оценката по чл.99а, ал.1 от ЗООС, е на разположение на заинтересованите всеки работен ден:
-    от 8.30 до 12.30 часа и от 13.30 да 17.30 часа в стая 709 в сградата на Общинска администрация Пазарджик;
-    от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа в Кметство Алеко Константиново;
-    от 8.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 17.00 часа във Фронт офис в сградата на общинска администрация Ракитово и в РИОСВ-Пазарджик.
Писмени становища могат да се предоставят в кметство Алеко Константиново,  община Пазарджик, община Ракитово или на срещите за обществено обсъждане;

•    Община Пазарджик разработи Целева програма по енергийна ефективност /ЦПЕЕ/ за дейности, мерки и инициативи в краткосрочен  едногодишен план. В нея са залегнали комплекс от мерки, целящи осигуряване на равен достъп и качествено образование на децата чрез подобряване на материално-техническата база на сградния фонд на начални и основни училища и детски градини в гр. Пазарджик  и в населените места. Основни задачи на програмата на Община Пазарджик са реализиране на мероприятия за повишаване на енергийната ефективност на сградния фонд в сектор „Образование” като приоритетна задача през 2012 г. и ще се осъществи  чрез изпълнение на следните обекти:
1. Изпълнение на енергоефективни дейности  чрез договор с гарантиран резултат:
- СОУ ”Димитър Гачев” гр. Пазарджик;
- СОУ ”Д-р Петър Берон” гр. Пазарджик
- ЦДГ ”Върбица” гр. Пазарджик
2. Смяна на горивна база чрез договор за доставка на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници
- НУ ”Г. С. Раковски” гр. Пазарджик;
- ОУ „Васил Априлов” с. Синитево;
- ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Мало Конаре;
3. Изграждане на отоплителна инсталация и сключване на договор за доставка на топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници:
- НУ ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Черногорово;
- СОУ ”Асен Златарев” с.Черногорово;
- ОУ ”Св. Климент Охридски” с. Мокрище.
На база извършени анализи на текущото състояние и енергопотреблението на горепосочените общински обекти, специфичните особености на всяка сграда  и изготвени доклади за обследване за енергийна ефективност, предложените енергоефективни мерки включват:
•    Подмяна на дограма
•    Топлоизолация на фасади
•    Топлоизолация на покрив
•    Ремонт или изграждане на отоплителна инсталация
•    Промяна на отоплението с течно гориво на гориво от възобновяеми енергийни източници


•    Община Пазарджик спечели проект пред Европейски социален фонд 2007 -2013 г., Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» за осигуряване на заетост за 165 човека.

•    ОБРЕДНИК                                                        - 06 човека
•    ТЕХНИК, ЕКОЛОГИЯ                                        - 20 човека
•    РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА       - 41 човека
•    ЗИДАРОМАЗАЧ                                                - 06 човека
•    ЕЛЕКТРОМОНТЬОР                                         - 06 човека
•    РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ                           - 86 човека
                                                                                                

Обученията на всяка квалификация е с различна продължителност, като за РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА НА ПЪТИЩА и РАБОТНИК, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ - 200 учебни часа, ЗИДАРОМАЗАЧ и ЕЛЕКТРОМОНТЬОР - 300 учебни часа, ОБРЕДНИК и ТЕХНИК, ЕКОЛОГИЯ - 600 учебни часа.  
След приключване на обученията на тези хора се подсигурява работно място към Община Пазарджик /парк „Острова”, Стадиона, зелените площи в централна градска част/ и 31 прилежащи кметства за срок от 12 месеца на минимална работна заплата. Същите ще работят на пълно работно време.

* Община Пазарджик ще кандидатства с проект „ Пазарджик -Септември – Лесичово - архитектурно, културно исторически кръстопът на Централна България”, за финансиране по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г., Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” Oперация 3.2: „Развитие на регионалния туристически продукт имаркетинг на дестинациите”.
Като резултат от Проекта се предвижда:
• Обособяване на дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи природното, културно и историческо наследство;
• Потенциални възможности за намаляване на сезонността и увеличаване на заетостта на легловата база;
• Предвидени ефективни съвременни средства и техники за достигане до туристическите пазари и потенциални потребители
Проектът ще се изпълнява в рамките на 18 месеца. Стойността на проекта  е 450 000лв., като  съфинансирането е 5% или 22 500 лв.; 


•    На 12 март 2012 г. Регионален исторически музей стартира четиримесечна „Програма за работа с малки и големи деца“ под наслов „През вековете“. Предвижда се провеждането на  четири цикъла на различна историческа тематика – Стара история, Възраждане, Нова история и Най-нова история, като те са умело съчетани с приятни часове по приложно-декоративно изкуство, които имат за цел освен да затвърдят знанията на децата и да носят много приятни емоции, а цикличността на занятията дава възможност всяко дете само да прецени, според интересите си, в кой цикъл да се запише. Екипът е подготвил специални занятия, в които децата ще се запознаят с любопитни подробности от историята на Пазарджик, България и света, с еволюцията на човека, български традиции и обичаи, с първите български филми и първите български космонавти, а в занятията по приложно-декоративно изкуство ще използват въображението си в работа с глина, рисуване, изписване на яйца, изготвяне на макети и тъкане на стан. Групите, които ще се сформират, са две - на възрастов принцип, с по 12 деца от 7 до 10  и от 11 до 14 години. Занятията ще се провеждат по предварително подготвен график, по определени теми, всеки понеделник, сряда и петък от 13:30 до 15:00 за първата група и от 15:30 до 17:00 за втората група. Всички деца и родителите са добре дошли на откриването на програмата на 12 март 2012 г. от 13 ч. в сградата на Регионален исторически музей – Пазарджик. Повече информация за програмата, условията, графика и записването на тел. 0899 951 809 или 034/44 31 44 и на уебсайта на музея www.museum-pz.com .

•    Във връзка с представения на 14 февруари 2012 г. проект на Закон за предучилищното и училищно образование Община Пазарджик е получила покана от Националното сдружение на общините да даде своето становище по проекта. В тази връзка е сформирана работна група от експерти към сектор „Образование”, която ще извърши анализ на проектното предложение, съотнесен към характеристиките на пазарджишката общинска образователна система. При работата си групата ще се ръководи от  разбирането, че при урегулиране на системата на предучилищното и училищното образование е необходимо основните въпроси да бъдат съгласувани с общините: съгласуване на държавните образователни стандарти за физическата среда на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитите; съгласуване на държавния образователен стандарт за организация дейността на институциите; собствените приходи и допълнителното финансиране на училищата и детските градини; съгласувателните и контролни функции на кметовете и др.  Становището ще бъде внесено в Националното сдружение на общините до 24 февруари 2012 година.