PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик"

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик"

 Документация

Образци

Разяснения I   

Разяснения II 

Информация

Постъпилите офертите за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: "Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик" ще бъдат отворени на 10.04.2012 г. от  14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

Ценовите оферти на допуснатите до оценка участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Техническа помощ за разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик” ще бъдат отворени на 19.07.2012 г. от 14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.