projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Спортен комплекс – с. Паталеница с футболен стадион, лека атлетика, трибуни, тренировъчни игрища, тенис корт, обслужваща сграда, хотел, ресторант и басейн”.

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Спортен комплекс – с. Паталеница с футболен стадион, лека атлетика, трибуни, тренировъчни игрища, тенис корт, обслужваща сграда, хотел, ресторант и басейн”.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


   На основание чл.8, ал.3 от  Наредбата за условията и реда  за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.
   Община Пазарджик, сектор „Екология” при Дирекция „ТСУ” Ви уведомява за:
   Инвестиционно предложение за „Спортен комплекс – с. Паталеница с футболен стадион, лека атлетика, трибуни, тренировъчни игрища, тенис корт, обслужваща сграда, хотел, ресторант и басейн”.
   Местонахождение: в имот № 001027 по КВС на с. Паталеница, община Пазарджик.
  Възложител: „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН” АД, гр. София, р-н „Люлин”, бул. „Джавахарлал Неру” №28, Силвър център, ет.3
   Инвестиционното предложение е във връзка с изпълнението на договор за концесия за предоставяне на обект – публична общинска собственост, представляващ ПИ 001027 по КВС на землището на с. Паталеница с начин на трайно ползване „Лека атлетика, футбол”.
   Предвижда се съществуващият спортен комплекс  да се реконструира и допълни чрез изграждане на предвидените съоръжения и обслужващи обекти с цел предоставяне на услуги свързани с провеждане на спортно-тренировъчна и състезателна дейност, здравни и рехабилитационни услуги.
   Не се предвижда строителство на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура, а само вътрешни алеи за връзка с отделните спортни терени, сгради, също електрифициране и водоснабдяване на площадката предмет на инвестиционното предложение.
   Растителни съобщества извън концесионният имот не се засягат. При строителството и експлоатацията  на инвестиционното предложение ще се генерират определени видове отпадъци – строителни, смесени битови и утайки от ПСОВ, но в неголеми количества.
   Предвид неголемия обем на строително-монтажните работи може да се предположи, че извършваните дейности по време на строителството и експлоатацията на съоръжението няма да доведе до замърсяване и дискомфорт на околната среда.
   Площадката на инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000” и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.
   Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл. 31 на ЗБР и чл. 2 от Наредбата за ОС.
   Съгласно разпоредбите на чл. 31  ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие и съгласно чл. 2 ал. 3 от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000”.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /23.02.2012г.-07.03.2012г./  ЗА МНЕНИЕ И  ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230