PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Доставка на оборудване за Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Доставка на оборудване за Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“

Документация

Образци

Писмо до участниците

Разяснения

Информация

Постъпилите оферти за участие в процедура открит конкурс за възлагане по реда на НВМОП с предмет: „Доставка на оборудване за Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“ ще бъдат отворени на 03.04.2012 г. от  9.30 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

 Прекратяване на процедурата