PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и изпълнение на фестивалните дейности..

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Организиране и изпълнение на фестивалните дейности за реализация на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР, съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“

Документация

Образци

Информация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Организиране и изпълнение на фестивалните дейности за реализация на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“
Отваряне на офертите: 20.04.2012г. – 9:30 часа – Стъклена зала, Община Пазарджик

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и изпълнение на фестивалните дейности за реализация на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“ ще бъдат отворени на 25.06.2012 г. от  11.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.

 

С Решение №1662/12.07.2012г. на Кмета на Община Пазарджик е прекратена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и изпълнение на фестивалните дейности за реализация на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“