PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Одит на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”..

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет:

„Одит на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“

Документация

Образци

Информация

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ:
„Одит на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ – ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“
Отваряне на офертите: 23.04.2012г. – 9:30 часа – Стъклена зала, Община Пазарджик

Отварянето и оповестяването на ценовите предложения на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата -Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програ-ма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“ ще бъдат отворени на 28.06.2012 г. от 14.00 часа в Административната сграда на Община Пазарджик, бул."България" №2, ет.2, „Стъклена зала”.