PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 07 март 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

07 март 2012 г.

 

 

 

  • През месец март тази година започна изпращането на 69521 писма на физически лица, съдържащи 103 012 съобщения за дължимия ДНИ и ТБО през 2012 г. с информация за общата сума, размера на отсъпката и периода на вноските.

На юридическите лица съобщенията ще бъдат изпратени на 14 март след приключването на обработката на декларациите, като за мината година са изпратени 1410 писма, съдържащи 3119 съобщения.

СПРАВКА ЗА ОБЛОГА НА ДНИ, ТБО, ДПС И ПАТЕНТЕН ДАНЪК

ПРЕЗ 2012 ГОДИНА :

Данък недвижими имоти физически лица             –   886 414 лв.

Данък недвижими имоти юридически лица          –   760 599 лв.

Данък недвижими имоти общо :                1 647 013 лв.           

Такса битови отпадъци на физически лица            – 2 520 457 лв.

Такса битови отпадъци на юридически лица         – 3 028 453 лв.

Такса битови отпадъци общо :                     5 548 910 лв.                                  

Данък върху превозните средства общо :              2 041 984 лв.

Патентен данък:                                                           273 273 лв.

  • От 02.03.2012 г. стартира пролетното почистване на територията на община Пазарджик. Изготвени са и вече се изпълняват графиците от концесионера „Брокс” ООД гр. Пазарджик, обслужващ гр. Пазарджик и селата Ивайло, Главиница и Мокрище, и “Омега интерклинър” АД, гр. София, обслужващ останалите 28 населени места от общината.

28-те населени места са групирани в четири района и ще бъдат почиствани по утвърден график.

В гр. Пазарджик и трите села Ивайло, Главиница и Мокрище почистването също се извършва по извънреден график, като миенето на уличната мрежа на града започва от 15.03.2012 г. Както всяка година преди предстоящите великденски празници същата се третира с почистващи препарати.

Дейностите ще се извършват до 15.04.2012 г. и се съпътстват с извозване на нерегламентираните сметища както в града, така и по селата;

 

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед до ръководителите на търговски дружества, обществени организации и учреждения, собствениците и ползвателите на имоти, собствениците и обитателите на жилища и етажните собственици, да организират почистването и осигурят поддържането на чистотата във вътрешно-кварталните пространства, в дворовете и на прилежащите територии към притежаваните или ползваните от тях обекти в срок до 18.03.2012 г. В случай на неизпълнение лицата ще бъдат санкционирани с предвидените в Наредбата за обществения ред в община Пазарджик административни наказания, а именно: глоба от 100 до 300 лв. за физически лица, а за едноличните търговци и юридическите лица – имуществена санкция от 200 до 1000 лв.;

 

  • За четвърта година служители на звено “Екопатрули” към БМ “Паркинги и охрана” ще извършват проверки в населените места от община Пазарджик. В срок от 12.03. до 05.04.2012 г. ще се контролира чистотата на територията на кметствата и ще се направят повторни проверки за изпълнение на направените предписания и предупредителни протоколи;

 

  • Община Пазарджик започна изкърпване на уличната мрежа на града. На основание Договор № 869/25.08.2011 г. с предмет “Текущ ремонт на улици и пътища в община Пазарджик” е възложено на “Еко Хидро 90” ООД да извърши изкърпване на ул. „Стоян Ангелов”, бул. „Христо Ботев”, бул. „Александър Стамболийски”, ул. „Царица Йоанна”, кръгови около мост на р. Марица, бул. „Стефан Стамболов”, ул. „Стефан Караджа”, ул. „Кочо Честименски”, ул. „Свобода”. Прогнозното количество на извършените дейности е 500 кв. м;

 

  • Община Пазарджик внесе Проект „Община Пазарджик – приятел на децата» в Министерство на труда и социалната политика по Проект за социално включване на Световната банка. Целта на проекта е създаване на център в град Пазарджик, предлагащ интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години и родителите им от уязвимите и рискови социални групи,

Проектът „Община Пазарджик - приятел на децата” предвижда мерки за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиции в ранното детско развитие.

Проектът предлага пакет от интегрирани социални услуги и услуги за деца и родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства.

Основна особеност на услугите е, че те ще бъдат интегрирани – както по отношение на съвместната работа на различни специалисти с целевите групи, така и по отношение на самия характер на услугите – социални, здравни, услуги за предучилищна подготовка и т.н.

Центърът, предлагащ интегрирани услуги за деца от 0 до 7 години и родителите им от уязвимите и рискови социални групи, ще бъде изграден в УПИ IX-“Детска Градина”, кв.84а, гр. Пазарджик.

Техническият проект предвижда изграждането на Център на два етажа, включващ:

- Зали за индивидуална и групова работа

- Логопедичен кабинет

- Методологичен кабинет

- Здравен кабинет,

- Физкултурен салон,

- Дневни и санитарни помещения.

Към центъра ще бъде изграден филиал на детска градина за две групи от 25 деца.

Стойността на проектното предложение е 1 600 000 лв., от които 1 200 000 лв. за СМР и 400 000 лв. за дейност.

Реализацията на проекта е 24 месеца, като строителството е за 12 месеца и 12 месеца за дейност.