projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Велинград, с изграждане на разпределителен газопровод от АГРС-Септември, землища с.Варвара, община Септември до начало на ГМР на гр.Велинград с диаметър от Dn-250mm с дължина L~40 000m”

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Газоснабдяване на община Велинград, с изграждане на разпределителен газопровод от АГРС-Септември, землища с.Варвара, община Септември до начало на ГМР на гр.Велинград с диаметър от Dn-250mm с дължина L~40 000m”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

            Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение Газоснабдяване на община Велинград, с изграждане на разпределителен газопровод от АГРС-Септември, землища с. Варвара, община Септември до начало на ГМР на гр. Велинград с диаметър от Dn-250 mm с дължина L~40 000m

Местонахождение: Обхваща няколко общини от област Пазарджик. Трасето започва от АГРС-Септември попадащо в землището на с.Варвара, общ.Септември. След това трасето преминава през землище на с.Ветрен дол и землище на с.Лозен общ.Септември; землище на с.Паталеница общ.Пазарджик; землище на с.Дорково и землища на с.Костандово общ.Ракитово; землище на гр.Велинград общ.Велинград.

Възложител: „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД, гр. София, бул.”Адам Мицкевич” № 4 А

С Решение № ПК-06-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва ОВОС на гореописаният обект.

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /08.03.2012г. – 21.03.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230