projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП


СЪОБЩЕНИЕ

                      

                       Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 25/ 22.02.2012 г. За изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 136018, местност „Възсановими граници” в земл. Дебращица

       Заповед № 27/ 22.02.2012 г. за изработване на проект на ПЗ и РУП в кв. 222 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 29 / 23.02.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ в кв. 221а по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 31 / 05.03.2012г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХІІІ и ХІV от Парцеларен план на Стопански двор в с. Мало Конаре

       Заповед № 35/ 13.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ 153066, местн. „Хаджийски ливади” в земл. Мало Конаре

         Заповед № 36 / 13.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ 153054, местн. „Хаджийски ливади” в земл. Мало Конаре

         Заповед № 37 / 13.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ 153040, местн. „Хаджийски ливади” в земл. Мало Конаре

         Заповед № 38 / 13.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ 153065, местн. „Хаджийски ливади” в земл. Мало Конаре

       Заповед № 40 / 15.03.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 056008, местност „Далъка” в земл. Сарая.

         Заповед № 41 / 15.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за УПИ І-Междуучилищен център за трудово,политехническо обучение в кв. 508а по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 42 / 15.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ ХСІ- Производство и услуги в кв. 4-инд. зона по плана на гр. Пазарджик.

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.