PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 20 март 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

20 март 2012 г.

 

 

  • На 16.03.2012 г. кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на проект Укрепване на речното корито на река Телки дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”. Специфичните цели на проекта са: Превантивни мероприятия по предотвратяването на аварии, причинени от приток на високи води по коритото на река Телки дере в границите на с. Гелеменово; Предпазване на живота на хората и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда; Ликвидиране на предпоставки за увреждане на инфраструктурата в село Гелеменово. Проектът е на стойност 1 002 094,42 лв., от които 951989,70 лева финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” и 50 104,72 лв. съфинансиране от Община Пазарджик и ще се изпълнява в рамките на 16 месеца, считано от датата на подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ;

 

  • Община Пазарджик спечели проект “Ремонт на южна фасада на Драматично-куклен театър „Константин Величков” гр. Пазарджик по МЯРКА 01 Подобряване на градската среда” на Проект „Красива България”. Проект “Ремонт на южна фасада на Драматично-куклен театър „Константин Величков” гр. Пазарджик включва подмяна на стъклената централната фасада с окачена такава и е на стойност 198 735 лв., като съфинансирането от страна на община Пазарджик е в размер на 99 367,50 лв., което е 50% от стойността на проекта;

 

  • Между 70 и 100 хил. лв. са дневните постъпления в отдел “МДТ” от данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. Това се дължи на факта, че до края на месец април данъчно задължените лица плащат с 5 % отстъпка.

 

Информация за постъпленията:

 

Дата

ОБЩО

в т.ч.касово

в т.ч.банково

12.03.2012г.

96 901,17

64 353,62

32 547,55

13.03.2012г.

71 387,83

66 117,47

5 270,36

14.03.2012г.

71 769,46

59 170,74

12 598,72

15.03.2012г.

66 985,08

58 835,93

8 149,15

16.03.2012г.

70 726,35

67 964,07

2 762,28

ОБЩО:

377 769,89

316 441,83

61 328,06

 

 

Община Пазарджик продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправни длъжници. През изминалата седмица от държавен съдебен изпълнител бяха насрочени и извършени описи на движими вещи и имущество на данъчно задължени лица в гр. Пазарджик, с. Говедаре и с. Огняново. За следващата седмица е насрочено извършването на 12 описа на движими вещи и МПС. През 5 работни дни се изпращат по 30 бр. преписки за образуване на изпълнителни дела въз основа на съставените актове за установяване на задължения по декларации за неплатени данъци;

 

  • Програма за оптимизация на училищна мрежа през 2012/2013 учебна година и Предложения за закриване на училищата в селата Росен и Црънча ще внесе общинска администрация за разглеждане в Общински съвет – Пазарджик. Целите, които Община Пазарджик си поставя, са насочени към:

- Осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички ученици, подлежащи на задължително обучение;

- Намаляване броя на маломерните и слети паралелки чрез оптимизиране на мрежата от училища и постигане на максимален обхват на децата в задължителна училищна възраст;

- Реконструкция и модернизация на учебно-материалната база за обучение, възпитание, спорт и отдих на учениците в средищните училища;

- Създаване на подходящи условия за здравословно хранене на учениците от средищните училища.

Предвижда се и включване на ОУ “Васил Левски” в село Величково и Прогимназия “Асен Златаров” в с. Черногорово в Списъка на средищните училища в Република България;

Демографската картина на селищата, които са обхванати от преструктуриране на училищната мрежа, е:

 

Родени деца

2004 год.

2005 год.

2006 год.

2007 год.

С. Росен

2

6

9

4

С. Црънча

6

3

10

7

 

Мотивите за предложението за закриване на двете училища са следните:

-         Липса на перспектива за развитие през следващите години;

-         Малкият брой ученици в тях не осигурява необходимата финансова издръжка на училищата. През настоящата учебна година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Росен се обучават 17 ученици, а в ОУ „Васил Левски” – Црънча – 37 ученици;

-         Учениците се обучават в слети паралелки, което води до неефективност както на обучението, така и на разходите за издръжка и поддържане на учебно-материалната база и сградния фонд;

  • Актуализирано предложение за разкриване на Спортно училище в град Пазарджик ще внесе за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов. Предложението е в изпълнение на Стратегията за развитие на образователната система в Община Пазарджик за периода 2009 – 2015 г. и е в отговор на изявеното желание и възможности на спортната общественост в Пазарджик за възраждане на спортно училище в града. Предложението е съобразено с препоръката на министъра на образованието, младежта и науката да бъдат намалени видовете спорт, предвидени за изучаване. В актуалното предложение се предвижда прием в шест паралелки по следните спортове: футбол, бадминтон, плуване, художествена гимнастика, модерен петобой, джудо, волейбол, бокс;

 

  • Поради рязкото и устойчиво повишаване на температурата от 20.03.2012 г. ще започне полагането на пътната маркировка. За изпълнението ще бъдат използвани консумативи от наличния резерв. Ще бъдат подбрани за изпълнение улици и булеварди, които не подлежат на изкърпване на асфалтовата настилка. Дейността по полагането започва от бул. „Княгиня Мария Луиза”, като графикът, ще бъде съобразен с атмосферно - климатичните условия. Община Пазарджик е отправила публична покана за изпълнение на поръчка за доставката на консумативи за полагане на хоризонтална пътна маркировка в гр. Пазарджик за 2012 г. Приемането на офертите ще продължи до 23.03.2012 год. Критерий за възлагане на поръчката е най-ниска цена. Всички консумативи трябва да отговарят на националните и европейски стандарти за качество.

Същевременно започна и монтирането на изкуствените неравности за ограничение на скоростта на територията на гр. Пазарджик. В срок до 29.03.2012 г. ще бъдат монтирани от специалисти на БМ “Паркинги и охрана” всички 19 “лежащи полицаи”;