projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Покана за функционален анализ

PostHeaderIconПокана за функционален анализ

П О К А Н А

 

за набиране на индикативни ценови оферти за проектно предложение

на община Пазарджик по Оперативна програма

"Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І „Добро управление”,

подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

 

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, община Пазарджик ще кандидатства с проектно предложение за оптимизиране на структурата на общинската администрация за постигане на по-голяма ефективност в нейната работа.
Съгласно изискванията на УО на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта.
С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за извършване на функционален анализ.
При подготовката на офертата трябва да вземете предвид следното:
Изпълнителят ще извърши следните дейности:
  • анализ на релевантността на функциите, на ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрацията;
  • формулиране на препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрацията и изготвяне на план за действие;
  • разработване/усъвършенстване на минимум 3 броя вътрешни правила, процедури и документи;
  • запознаване на служителите на администрацията с новата организационна структура и вътрешни документи;
  • мониторинг на изпълнението на плана за действие;
  • участие в двете конференции, организирани от Възложителя за представяне на целите на проекта и резултатите от изпълнението – при стартиране на проекта и след приключване на дейностите.
При реализиране на горепосочените дейности Изпълнителят трябва да приложи Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация
Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-         по пощата на адрес: гр.Пазарджик, ПК 4400, бул.”България” №2

-         по имейл на адрес: dvsecretary@pazardjik.bg

-         по факс, на тел.: 034/ 442495

Краен срок за получаване на оферти – 6 април 2012 г.
Благодарим Ви предварително за съдействието.