projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Покана за информация и публичност

PostHeaderIconПокана за информация и публичност

П О К А Н А

 

за набиране на индикативни ценови оферти за проектно предложение на община Пазарджик по Оперативна програма "Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”

 

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с отворена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК, община Пазарджик ще кандидатства с проектно предложение за оптимизиране на структурата на общинската администрация за постигане на по-голяма ефективност в нейната работа.

Съгласно изискванията на УО на ОПАК, бюджетът на проектното предложение трябва да бъде базиран на две индикативни оферти за всяка от предвидените дейности по проекта.

С оглед на това, очакваме да ни бъдат предоставени индикативни ценови оферти за дейности по информация и публичност:

1. Изработване на следните информационни материали:

  • брошури/дипляни с информация за проекта – по дизайн на изпълнителя в тираж 200 бр. – 100 с целите на проекта и 100 с постигнатите резултати;
  • 200 папки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;
  • 200 химикалки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК;

2. Организиране на 2 конференции за по около 50 човека в Пазарджик – една в началото, за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта, за представяне на резултатите. Конференциите ще се проведат в зала в сградата на общината. Изпълнителят трябва да осигури за всяка от конференциите:

  • мултимедийна техника – лаптоп и прожектор;
  • озвучаване на залата;
  • кафе-пауза;
  • подготовка на презентация по подадена от Възложителя информация;
  • папки, съдържащи брошура/листовка за проекта, химикалка, презентация.

Всички материали трябва да съдържат флага на ЕС и думите Европейски съюз, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.

Моля изпращайте офертите си по един от следните начини:

-         по пощата на адрес: гр.Пазарджик, ПК 4400, бул.”България” №2

-         по имейл на адрес: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

-         по факс, на тел.: 034/ 442495


Краен срок за получаване на оферти – 6 април 2012 г.

Благодарим Ви предварително за съдействието.