PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 17 април 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

17 април 2012 г.

 

 

  • В обособено помещение в Центъра за информация и обслужване на гражданите започна да функционира Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик. ОИЦ – Пазарджик е създаден по проект на Община Пазарджик „Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик”, финансиран с 391 хил. лв. по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-00024-C0001 от ОП „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. ОИЦ – Пазарджик е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за структурна и кохезионна политика в България, финансирани по Оперативна програма „Техническа помощ”. Областен информационен център – Пазарджик предоставя актуална експертна информация относно възможностите за финансиране от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС и добрите практики на бенефициенти, изпълнили успешно проекти по Оперативните програми на ЕС в България. Приоритет в осведомяването на широката общественост от ОИЦ – Пазарджик ще бъдат и новите предизвикателства и възможности, които ще предложи на страната ни ЕС през следващия програмен период 2014 – 2020 г. ОИЦ – Пазарджик ще предоставя информация на всички заинтересовани лица на територията на единайсетте общини от област Пазарджик.

За целта до края на проекта 12.07.2014 г. екипът на ОИЦ – Пазарджик ще организира общо 99 информационни събития – по 9 във всяка община, на които ще представя актуална и полезна информация за потенциални кандидати и бенефициенти.

Консултантски услуги и друга методическа помощ, свързана с подготовка и изпълнение на проектни предложения няма да се предоставят от центъра;

  • Община Пазарджик разработи проект по Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04 по ОПАК. Проектът «Усъвършенстване на системите за управление и организационно развитие в Община Пазарджик чрез прилагане на водещи административни практики» е насочен към подобряване на ефективността на общинската администрация чрез организационно развитие, оптимизиране и усъвършенстване на административната дейност. Проектът предвижда дейности за извършване на функционален анализ на Община Пазарджик по Единната методология за функционален анализ на административните структури, разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност и провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинската администрация. Посредством тези дейности ще бъде постигнато оптимизиране на функциите на общинската администрация и подобряване на организацията на работа и оптимизиране на работните процеси в администрацията.

Проектът е на стойност 190 хил. лв. и ще бъде внесен за разглеждане от УО на ОПАК на 17.04.2012 г.;

 

  • Община Пазарджик разработва проект, с който ще кандидатства за финансиране от ОП „Регионално развитие” по схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период”. Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР" по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”. В рамките на проекта ще бъдат разработени готови проекти, с които Община Пазарджик ще има възможност да кандидатства за финансиране със средства по линия на Оперативна програма „Регионално развитие” през следващия програмен период 2014 – 2020. По този начин, на един значително по-ранен етап ще се постигне висока проектна готовност на общината да кандидатства с проектни предложения за финансиране в рамките на следващия програмен период. Проектите ще бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който ще бъде разработен в рамките на стартиралия през юни 2011 г. проект       “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран от Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013);
  • На 12.04.2012 г. Община Пазарджик подаде документи в Министерство на земеделието и храните /МЗХ/ във връзка с утвърждаване на основната площадка, върху която ще се изгради бъдещото депо в землището на с. Алеко Константиново.

Площадката е с обща площ 348,452 дка, от които:

          - 124,600 дка – общинска публична собственост;

          - 130,984 дка – общинска частна собственост;

          - 84,539 дка – частна собственост;

          - 8,329 дка – на юридически лица.

Решението на Комисията към МЗХ е основание Община Пазарджик да извърши отчуждителни производства за частните имоти и този на юридическото лице, които попадат в обхвата на проекта. Пълната собственост на територията на депото ще даде възможност Община Пазарджик, като водеща община по проекта, да подаде документи в МОСВ за финансиране на проекта по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” - Приоритетна ос 2.

Инвестиционният проект предвижда изграждане на съоръжения на основната площадка в землището на с. Алеко Константиново и тези на претоварна станция в гр. Ракитово, последната с площ от 20,427 дка, в т.ч.: Закриване на съществуващото сметище – Алеко Константиново; Изграждане на 1-ва клетка на регионалното депо за неопасни отпадъци – Алеко Константиново; Изграждане на довеждаща инфраструктура до предвидените за изграждане съоръжения – Алеко Константиново; Машини и съоръжения за 1-ва клетка; Изграждане на регионален център за рециклиране на площадката на регионалното депо Алеко Константиново; Изграждане на регионален център за рециклиране и претоварна станция Ракитово, в т.ч. довеждаща инфраструктура, машини и оборудване и други.

 

  • Във връзка с 24 май - Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура, Община Пазарджик за седма поредна година ще присъди отличия на дейци на културата за ярки и значими постижения в областта на изкуството и културата в следните раздели:

ЛИТЕРАТУРА; МУЗИКА/ТАНЦ; ПРИЛОЖНО/ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО; ТЕАТЪР; ЖУРНАЛИСТИКА И ФОТОГРАФИЯ.

Наградите се присъждат за значителен принос и висок професионализъм при създаването на значими постижения в горепосочените области за предходната календарна година.

Ще бъде присъдена и една награда за ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА КУЛТУРАТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

Наградите са индивидуални. Посмъртно награди не се присъждат.

Предложения се правят от името на културните институти на територията на Община Пазарджик, творчески групи, дружества, формации, неправителствени организации, импресарски звена и други общности в областа на културата.

Номинациите, които се правят в специален формуляр, се изпращат до 4 май 2012 г. в Община Пазарджик, сектор Култура, като една институция може да номинира само по един творец от всеки раздел.

Стартира и процедурата по присъждане отличията «Учител на годината» и «Директор на годината» за учебната 2011/2012 година, като 10.05.2011 г. е крайният срок за за изпращане на предложенията в Община Пазарджик, сектор «Образование».

Право да излъчват свои номинации имат РИО – Пазарджик, Общинската структура на Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Учителските синдикати, Общинска администрация.

Наградите целят да обогатят системата за духовно стимулиране на учителите и управленските кадри в системата на образованието. Да повишат личното професионално самочувствие и авторитет на директорите и учителите.

Наградите ще бъдат връчени на специално тържество в зала «Маестро Георги Атанасов» на 17 май, в навечерието на Празника на Пазарджик и 24 май;

 

  • Започва изплащането на субсидиите за І-вото тримесечие на 2012 г. на спортните клубове. Двадесет и шестте клуба ще получат финансови средства в размер на 25 000 лева. В края на миналата седмица беше изплатена и субсидията на футболните клубове за първото шестмесечие на настоящата година, която е в размер на 30 000 лева. Клубовете, играещи в “А” ОФГ ще получат по 1 750 лева, а тези в “Б” ОФГ по 1 050 лева за пролетния полусезон.

През месец февруари беше изплатена и последната част от субсидиите на спортните клубове за 2011 г., с което общата им стойност стана 161 200 лв., както бе предвидено в бюджета на общината;

 

  • На 21 април (събота) Пазарджик отново ще бъде домакин на Държавното първенство “Купа България” и Отворен турнир “Купа Пазарджик” по спортни танци, чиито организатори са Община Пазарджик и Спортен клуб “Импулс”. В момента тече регистрацията на желаещите да участват и се очаква интересът да бъде не по-малък от миналата година, когато на терена в Спортна зала “Васил Левски” танцуваха 300 двойки от цялата страна. Организаторите от клуб “Импулс” ще се представят с по няколко двойки във всяка възрастова категория. Община Пазарджик финансира събитието с 8 000 лева;