projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него по ЕЛ. и В и К в местност „Баира” , землище на с. Алеко Константиново

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него по ЕЛ. и В и К в местност „Баира” , землище на с. Алеко Константиново

СЪОБЩЕНИЕ

     Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ и схеми към него по ЕЛ. и В и К в обхват за п.и. 000701, п.и. 070003, п.и. 070004, п.и. 070005, п.и. 070006, п.и. 070007, п.и. 070008, п.и. 070009, п.и. 070011, п.и. 070012, п.и. 070013, п.и.070014, п.и. 069001, п.и. 069002, п.и. 069003, п.и. 069004, п.и. 069006, п.и. 069007, п.и. 069008, п.и. 069009, п.и. 069010, п.и. 069011, п.и. 068002, п.и. 068003, п.и. 068004, п.и. 068005, п.и. 068006, п.и.000207, п.и. 000278, п.и. 000298, п.и. 000461, п.и. 000463, п.и. 067001, п.и. 067002, п.и. 067003, п.и. 067004 в местност „Баира” , землище на с. Алеко Константиново, за които с плана за регулация се обособява УПИ І-Регионално депо за „ТБО”, а с плана за застрояване се ситуира свободностоящо застрояване с височина до 10 м, при показатели за зона „Пп” – П застр. 80 %, П озел. 20 % и Кинт. 2.5.

Изработен е и ПУП-ПП за трасета на водопровод от края на регулацията на с. Алеко Константиново до обекта и канализация от обекта до определената точка на заустване.

     Проектите са изложени в Информационен център на Община Пазарджик.

     На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация

     Съобщението е обнародвано в Държавен вестник № 31/ 20.04.2012 год..