projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно продажба на стъклен и метален амбалаж, намиращ се в складовете на детските заведения на територията на община Пазарджик, ДЦДУ гр. Пазарджик и ДСП с. Черногорово, с.Огняново, с.Црънча и гр.Пазарджик.

PostHeaderIconОбява относно продажба на стъклен и метален амбалаж, намиращ се в складовете на детските заведения на територията на община Пазарджик, ДЦДУ гр. Пазарджик и ДСП с. Черногорово, с.Огняново, с.Црънча и гр.Пазарджик.

На основание чл.46, ал.1, т.1, ал.3 и ал.4 от Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

О Б Щ И Н А   П А З А Р Д Ж И К


О Б Я В Я В А

продажба на стъклен и метален амбалаж, намиращ се в складовете на детските заведения на територията на община Пазарджик, ДЦДУ гр. Пазарджик и ДСП с. Черногорово, с.Огняново, с.Црънча и гр.Пазарджик.

     Списъкът на обявения за продажба амбалаж, местонахождението, количеството и единичната цена е поставен на входа на административната сграда на Общината и на сградите на кметствата и детските заведения. Продажбата ще се извършва всеки работен ден от 9.00 до 14.00 часа до изчерпване на обявените количества, считано от 03.05.2012 год. до 11.10.2012 год. по реда на явилите се купувачи.