PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 02 май 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

02 май 2012 г.

 

 

  • Община Пазарджик разработи проект за ревитализация на Градски пазар. Проектът е дело на арх. Петър Мурджев.

Проектът предвижда следната функционална организация:

На кота 0,00 е кооперативен пазар, на който се разполагат 216 бр. маси за продажба на плодове, зеленчуци и цветя. Пространството за пазара е рамкирано от нови магазини за промишлени и хранителни стоки с височина 4 м и е изцяло покрито от нова метална конструкция. В централната зона на пазара са осигурени функционални връзки с пешеходната зона и парка, като там са разположени и стълбища и асансьори за санитарни възли и евентуален подземен паркинг. По дължина на имота се оформят три алеи за клиентите между масите за продажба и околната застройка. В северната част на имота е предвиден самостоятелен метален навес, под който радиално са разположени щандове за открита продажба на цветя – всеки със своеобразно „дворче” пред него. Магазините на това ниво са ориентирани двустранно – към вътрешността на пазара и навън към улиците. В тях са разположени търговски зали, стълбища и подемници за подземното ниво. За сметка на съществуващите асфалтови алеи е предвидена нова пешеходна настилка на едно ниво на целия пазар.

На кота - 2,80 са разположени:

-        Складове, битови помещения за всеки от магазините;

-        Както и възможността за подземен паркинг, санитарни възли, стълбища и асансьори за клиентите.

Конструкцията на покритието над пазара е метална - винтова, покрита с панели с частични зенитни осветителни ивици. Магазините ще се изпълнят от монолитна стомано бетонна конструкция с тухлени ограждащи стени.

При оформянето на архитектурния образ на целия търговски комплекс е съзнателно търсено отношение към характера на застрояването в централната градска част и непосредствената близост с парковата среда. Като е предвидено подходящо цветово решение, използване на видима зидария, елементи на градския дизайн (места за сядане, осветителни тела, кашпи и др.).

Предвиденото решение предлага самостоятелното експлоатиране на магазините и пазара, но същевременно съществуват функционални обвързаности, които предполагат единно управление под формата на договореност между Общината и евентуални бъдещи собственици, за да се запази общото звучене на така новообразувания търговски комплекс;

 

  • Зелената растителност в градската зона на Пазарджик ще бъде обогатена с 50 бр. различни видове палми. Екзотичните дървета ще бъдат разположени в централна градска част, разделителни ивици и пешеходна зона. Дърветата ще бъдат доставени по договор с “Гарден Франц” ООД, които ще полагат грижи за растенията, включващи торене, пръскане против вредители и др.;

 

  • Община Пазарджик извършва дейности по укрепване на фасадата на Младежки дом. До този момент са захванати с 2 500 дюбела фасадните плочи на първите 2 етажа на културната институция. От днес с помощта на автовишка продължават дейностите по последния етаж. Ремонтът се извършва от служители на БМ “СПЖФНСИ”;

 

  • Община Пазарджик и Кметствата на селата Величково, Ивайло, Мало Конаре, Мокрище, Синитово и Хаджиево кандидатстват в Националната кампания “За чиста околна среда 2012” на тема: “Обичам природата и аз участвам” към МОСВ и ПУДООС.

Община Пазарджик кандидатства с проект Почистване, озеленяване и облагородяване на междублоково простраство на бул. Княгиня Мария Луиза №81-85 в гр. Пазарджик. За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в размер до 10 000 лева ( с вкл. ДДС ).

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2012 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда” 2012 г. се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

Резултатите от извършеното класиране на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 21.05.2012 г. на електронния сайт на МОСВ – www.moew.government.bg и интернет страницата на ПУДООС - www.pudoos.bg.

 

  • Приключиха проверките на служители на БМ ,,Пракинги и охрана” – екопатрули в населените места. Със съдействвието на кметовете на населените места извършените проверки бяха насочени към установяване на нарушения по наредбите на Община Пазарджик за наличието на органични, битови и от животински произход отпадъци, нерагламентирани сметища и състоянието на сметопочистването. При първоначалните огледи са съставените 80 бр. предупредителни протоколи и 1 бр. акт за извършено административно нарушение. При последвалите повторни проверки са съставени 25 бр. протоколи и 2 бр. актове.

Съставени са общо 105 бр. протоколи и 3 бр. актове (съгласно приложената справка по Приложение №1). Наблюдава се тенденция на намаляване на общия брой на съставените актове и предупредителните протоколи. Основните причини са повишеното участие на жителите на населени места при почистването и намаляване броя на животните, отглеждани в частните стопанства.

Установено е забавяне при сметосъбирането в с. Добровница, което е отстранено на следяващия ден. Най-много протоколи са написани в с. Главиница, с. Ивайло, с. Сарая, с. Звъничево, с. Мало Конаре – по 7 бр. Няма съставени протоколи в с. Хаджиево, с. Говедаре, с. Ляхово и с. Сбор;

 

  • Миро, Тони Стораро и Весна Змиянац ще пеят за жителите и гостите на града на 21 май – Празника на Пазарджик. Водещи на вечерния концерт ще са Краси Радков и Димитър Рачков. Денят на Светите Равноапостоли Константин и Елена ще започне с тържествена литургия в храма, носещ името на светците в 8 часа. Община Пазарджик отново е поканила Пловдивския митрополит Николай да отслужи литургията. След официалната церемония по вдигане флага на град Пазарджик, на пл. „Константин Величков”, от 11,30 ч., празничен концерт ще изнесат децата от пазарджишките състави на Младежки дом, ОДК и школите в града. Танцовите и музикалните школи и спортните клубове ще демонстрират своето майсторство на площадка пред сградата на общината, а хоровите формации от града ще пеят в парк остров “Свобода” от 11,30 часа.

В навечерието на празника – на 18 май, ще бъде открита традиционната експозиция на художниците в галерия „Георги Машев”.

По традиция Община Пазарджик се обърна с писма до местния бизнес да подкрепи финансирането на празника, който тази година възлиза на около 40 хил. лв.

Програмата не е в окончателен вариант, тъй като е възможно да бъдат направени още допълнения;

 

  • Със Заповед №806 от 26.04.2012 г. на кмета на Община Пазарджик е определена парична премия в размер на 500 лева на Христо Георгиев, състезател на СК “Кодокан”. Повод за наградата е завоюването на бронзов медал на Европейското първенство по самбо за младежи, провело се в Румъния;