projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.


СЪОБЩЕНИЕ

                      

        Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 416/ 19.03.2012 г. За изработване на проект на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ ХХІІІ от Парцеларен план на Стопански двор, местност в земл. Пищигово по чл. 150 от ЗУТ

       Заповед № 45/ 19.03.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ в кв. 425 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 47 / 19.03.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 166088, местн. „Срещу баира” и п.и. 233002, местн. „Малък Кутел” в земл. Огняново

       Заповед № 49 / 03.04.2012г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХХІХ от Парцеларен план на Стопански двор в с. Паталеница

       Заповед № 50/ 03.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП- ПРЗ за п.и 125004, местн. „Под селото” в земл. Гелеменово

         Заповед № 51 / 12.04.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПРЗ за част от кв. 4-инд.зона по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 55 / 17.04.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ ХLІІІ от Парцеларен план на Стоп. двор в земл. Ал. Константиново

         Заповед № 56 / 20.04.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПР и ПЗ за УПИ V от Парцеларен план на Стоп.двор в земл. Крали Марко

       Заповед № 57 / 20.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 109110,109111,109112 и 109113, местност „Турничовица” в земл. Мало Конаре.

         Заповед № 58 / 21.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.25.119, местн. „Мараша” в земл.Пазарджик

         Заповед № 59 / 21.04.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 035060, местн. „Азмака” в земл. Ивайло

         На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.