projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconМОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК


 

 

М О Т И В И

КЪМ

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБА

ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

 

(съгласно изискванията на чл.28, ал.2 от ЗНА)

 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

          Със ЗИДЗОС, обнародван в ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г., е изменен и допълнен Законът за общинската собственост във връзка с разширяване правомощията на общините с цел оптимизиране дейността на общинските администрации.

          В допълненията на закона е залегнало отдаването под наем на свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост да се извършва без публичен търг или публично оповестен конкурс, ако това е предвидено в специален закон.

Измененията предвиждат облекчаване на процедурата за отдаване под наем на свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението само след решение на общинския съвет без провеждане на търг или конкурс.

Удължен е срокът за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, като същият е изравнен с този на имотите – частна общинска собственост, а именно до 10 години, което дава по-голяма възможност на наемателите за възвращаемост на вложените от тях инвестиции.

Предвидено е и отдаване под наем не само на части от имоти – публична общинска собственост, но и на обособени свободни имоти – публична общинска собственост, което би довело до намиране на алтернативни финансови източници за поддържане и ремонт на общинските имоти.

В съответствие с указание № 20/14.12.2004 г. на дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите относно прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия е изработена и утвърдена от Кмета на Община Пазарджик Счетоводна политика на Община Пазарджик от 2009 г. В раздел V на същата е класифицирана нова балансова стойност на дълготрайните материални активи, а именно равна или по-голяма от 1000 лв.

Във връзка с гореизложеното е необходимо изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

 

2. Цели, които се поставят:


Целите ми като вносител на този проект са:

 

- прецизиране на текстовете на Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства със Закона за общинската собственост и приложимите счетоводни стандарти;

          - провеждане и обезпечаване на собствената политика на Общината;

- по-голяма финансова устойчивост и самостоятелност на Общината;

- облекчаване на процедурите за отдаване под наем на имоти – общинска собственост в определени случаи и за определени цели;


3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.


Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови или други средства.

 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

 

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са оптимизиране на процедурите по управление и разпореждане с имоти и вещи – собственост на общината;

 


5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.


Предлаганото изменение и допълнение на Наредба е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за общинската собственост, поради което, съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с правото на Европейския съюз.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

 

 

 

 

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК

 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

          Във връзка с изложените мотиви към настоящия проект за решение с цел привеждане в съответствие на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства с последните изменения на Закона за общинската собственост и приложимите счетоводни стандарти, и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 2 от ЗОС и чл. 79 от АПК

 

П Р Е Д Л А Г А М:

 

          Общинският съвет да обсъди и приеме предложения Проект за решение.

    

 

 

 

 

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ !

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ ...........

 

на Общински съвет - Пазарджик, взето на

заседанието му, проведено на ................, с

Протокол № ................

 

 

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства.

 

Предложението на Кмета на Общината е законосъобразно и целесъобразно, тъй като Законът за общинската собственост е изменен и допълнен със ЗИДЗОС, обнародван в ДВ, бр. 15 от 18.02.2011 г. Промените в закона обхващат два основни аспекта: От една страна промени свързани с принудителното отчуждаване, а от друга - други промени, насочени към прецизиране на отделни разпоредби на закона, преобладаващата част от които са от правно-технически и редакционен характер.

В съответствие с указание № 20/14.12.2004 г. на дирекция „Държавно съкровище” към Министерство на финансите относно прилагането на националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия, е изработена и утвърдена от Кмета на Община Пазарджик Счетоводна политика на Община Пазарджик от 2009 г. В раздел V на същата е класифицирана нова балансова стойност на дълготрайните материални активи, а именно равна или по-голяма от 1000 лв.

В тази връзка е необходимо прецизиране на нормите на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства със Закона за общинската собственост.

Предвид горното Общинският съвет – Пазарджик, като обсъди предложението на кмета на Община Пазарджик - Тодор Попов, споделяйки изложените в същото аргументи, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от ЗОС и чл. 79 от АПК и след станалите разисквания и извършеното гласуване,

 

Р Е Ш И:

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, както следва:

 

§ 1. В Чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:

 

  1. 1.Създава се нова алинея 1:

“(1) (нова с Решение №..... ) Кметът на Община Пазарджик предоставя със заповед безвъзмездно за управление на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, по тяхно мотивирано искане, имоти за осъществяване на функциите им.”

         2. Досегашната ал.1 става алинея 2 (предишна алинея 1, Решение №..... ).

         3. Досегашната ал.2 става алинея 3 (предишна алинея 2, Решение №..... ).

         4. Досегашната ал.3 става алинея 4 (предишна алинея 3, Решение №..... ).

 

§ 2. В Чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Алинея 1 се изменя така:

“(1) (изм. с Решение №..... ) С решение на Общински съвет – Пазарджик, след публичен търг или публично оповестен конкурс, могат да се отдават под наем свободни имоти или части от имоти – публична общинска собственост за срок до 10 години.”

 

2.Създават се нови ал.2 и 3:

“(2) (нова с Решение №..... ) Части от имоти – публична общинска собственост се отдават под наем по реда и за срока по ал.1, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.”

         “(3) (нова с Решение №..... ) С решението си Общински съвет – Пазарджик определя начина за отдаване под наем – търг или конкурс и началната тръжна или конкурсна цена.”

               3. Досегашната ал.2 става ал.4 (предишна алинея 2, Решение №..... ).

               4. Досегашната ал.3 става ал.5 (предишна алинея 3, Решение №..... ).

 

§ 3. В Чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:

 

1. Досегашният текст на чл.17 става алинея 1 (предишен текст на чл.17, Решение №..... ).

2. Създават се нови ал.2, 3 и 4:

“(2) (нова с Решение №..... ) В случай, че спечелилият търга участник се откаже писмено от наемане на съответния имот или откаже да подпише договора за наем, кметът на Общината може:

т. 1. Да покани за сключване на договор участника, предложил следващата по размер цена и класиран на второ място или

т. 2. Да прекрати търга.”

“(3) (нова с Решение №..... ) Отказът по ал.2 да се подпише договорът се удостоверява с двама свидетели.”

“(4) (нова с Решение №..... ) В случай, че спечелилият търга участник се откаже писмено от наемане на съответния имот или откаже да подпише договора за наем, същият губи внесения депозит. Ако и участникът, предложил следващата по размер цена, откаже да подпише договор за наем за съответния имот, също губи внесения депозит.”

 

§ 4. В чл. 19 се прави следното изменение и допълнение:

 

1. В алинея 1 (доп. с Решение № ..... ) след края на изречението се поставя запетая и се добавя “..................., освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс”.

2. Създават се нови ал. 3, 4 и 5:

“(3) (нова с Решение №..... ) В случай, че спечелилият търга участник се откаже писмено от наемане на съответния имот или откаже да подпише договора за наем, кметът на Общината може:

т. 1. Да покани за сключване на договор участника, предложил следващата по размер цена и класиран на второ място или

т. 2. Да прекрати търга.”

“(4) (нова с Решение №..... ) Отказът по ал.2 да се подпише договорът се удостоверява с двама свидетели.”

“(5) (нова с Решение №..... ) В случай, че спечелилият търга участник се откаже писмено от наемане на съответния имот или откаже да подпише договора за наем, същият губи внесения депозит. Ако и участникът, предложил следващата по размер цена, откаже да подпише договор за наем за съответния имот, също губи внесения депозит.”

 

§ 5. В чл. 22 се прави следното допълнение:

  1. 1.В алинея 1 (доп. с Решение № ..... ) след думата “конкурс” се добавя „за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и”.

 

§ 6. В Чл. 33 се правят следните изменения:

  1. 1.В ал.1 (изм. с Решение №..... ) думите “с балансова стойност до 500 лева” се заменят с “ с балансова стойност до 1000 лева”

2. В ал.2 (изм. с Решение №..... ) думите “с балансова стойност над 500 лева” се заменят с “с балансова стойност равна или по-голяма от 1000 лева”

 

§ 7. В Чл. 34 се правят следните изменения:

 

  1. 1.В чл.34 (изм. с Решение №..... ) в изречение първо думите “с балансова стойност над 500 лева” се заменят с “с балансова стойност равна или по-голяма от 1000 лева”
  2. 2.В чл.34 (изм. с Решение №..... ) в изречение второ думите “с балансова стойност до 500 лева” се заменят с “с балансова стойност по-малка от 1000 лева”

 

         § 8. В преходните и заключителните разпоредби се създава нов параграф 8:

 

“§ 8 (нов, Решение №…… ) Наредбата за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства е изменена и допълнена с Решение № … от ………… 2012г., взето с Протокол № ........... Изменението и допълнението влизат в сила 7 дни след публикуването им в местната преса.”

 

 

 

 

 

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет Пазарджик