projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно ПУП – План за регулация и застрояване за изграждане на „Жилищно строителство” в имот с идентификатор 55155.9.258, местност „Бахче пара”, землище на гр. Пазарджик, за трасета на захранващи електропровод и водопровод.

PostHeaderIconСъобщение относно ПУП – План за регулация и застрояване за изграждане на „Жилищно строителство” в имот с идентификатор 55155.9.258, местност „Бахче пара”, землище на гр. Пазарджик, за трасета на захранващи електропровод и водопровод.

There are no translations available.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

           На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изграждане на „Жилищно строителство” в имот с идентификатор 55155.9.258, местност „Бахче пара”, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, ПУП – Парцеларен план (ПП) за трасета на захранващи електропровод и водопровод.

          Местонахождение: имот с идентификатор 55155.9.258, местност „Бахче пара”, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

          Възложител: АТАНАС ЛЮБЛЯНОВ СЪБЕВ, ГР. Пловдив, бул. „Марица” №96А, ет.3.

         

С Решение № ПК-03-ЕО/2012г. на РИОСВ е решено да не се извършва екологична оценка на гореописаният обект.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /16.05.2012г. – 29.05.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ              

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230