PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 05 юни 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

05 юни 2012 г.

 

 

  • Проектно предложение по Национална програма „Оптимизиране на училищната мрежа” на стойност 269 933,15 лв. е внесла Община Пазарджик в Министерството на образоването, младежта и науката. Предложението включва извършване на строително ремонти работи в новоопределените средищни училища от общината. Предвидени са дейности в начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – Черногорово на стойност 48 749,46 лв. за основен ремонт на физкултурен салон, текущ ремонт на първия етаж на основната сграда и на западната фасада, в Прогимназия „Асен Златаров” – Черногорово на стойност 94 070,22 лв. за изграждане на отоплителна инсталация, на противопожарен водопровод, частичен ремонт на сградата, на ВиК инсталацията, ремонт на мълниезащитната инсталация и в ОУ „Константин Величков” – Паталеница на стойност 95 584, 47 лв. за вътрешен ремонт на сградата, ремонт на покрива, на фасадата, на отоплителната инсталация. Ремонтните дейности са във връзка с очаквания прием на ученици от       предложените за закриване училища в селата Црънча и Росен. Проектът предвижда още закупуване на оборудване за средищните училища на обща стойност 30 029 лв. и 500 лв. за създаване на условия за столово хранене;
  • За изпълнител на обществена поръчка с предмет „Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр.Пазарджик” е определено ОБЕДИНЕНИЕ “АКВАРИНГ ПАЗАРДЖИК” гр. София. Членове на обединението са „Иво Петров - Архитекти” ООД, гр. Плевен и „В и К Проект” ЕООД, гр. Пазарджик. Предстои сключване на договор за обществена поръчка на стойност 636 450       лв. без ДДС и за срок на изпълнение от 5 месеца.

Община Пазарджик е бенефициент по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширяване на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, финансиран по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г”;

  • Община Пазарджик ще кандидатства с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси”- Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”. Минималният размер на помощта е 80 000 лв., а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 250 000 лв. В рамките на проекта ще се създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Пазарджик, в което ще се извършват три основни дейности в помощ на хората в неравностойно положение:

- дейности за лична помощ, в т.число и дейности с медико- социална насоченост;

- дейности за социална включване и социална подкрепа;

- комунално – битови дейности;

В Звеното за услуги ще бъдат наети безработни лица, които да обслужват нуждаещите се. Проектът е продължение на дейностите по трите фази на проект”Достоен живот” и обединява услугите – личен и социален асистент и домашен помощник;

  • Община Пазарджик заяви пред Агенцията за социално подпомагане /МТСП/ намерението си за разкриване на две нови социални услуги, като финансирани от държавата дейности:

- Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 30 човека;

- Център за социална рехабилитация и интеграция за лица правонарушители с капацитет 20 човека.

Центърът за възрастни с увреждания ще бъде разкрит в с. Величково и ще обхваща близките села, тъй като в този район няма функциониращ Домашен социален патронаж и възрастните хора не получават адекватни социални услуги. В Центъра ще се предоставя топла и питателна храна, рехабилитация, психологическа подкрепа, дейности за социално включване и медицинска помощ от специалисти.

ЦСРИ за правонарушители ще подпомага интеграцията на лица, напуснали местата за лишаване от свобода, както и лица с наложени пробационни мерки за тяхната социална адаптация.

Разкриването на тези услуги е заложено в дългосрочната „Стратегия за развитие на социалните услуги” както и в „Годишния план” за нейното изпълнение.

Финансирането е в размер на 201 000, 30 лв. годишно съгласно единните държавни стандарти;

  • Ансамбъл „Пазарджик” отбелязва своя половинвековен юбилей. Създаден през 1962 г. към читалище „Виделина”, Ансамбълът извървява 50 години на творчески търсения и постижения. Първата си дългосвиреща плоча ансамбълът издава през 1987 г. на 25-годишния си юбилей, когато е и удостоен с орден „Кирил и Методий” - първа степен. През 1993 година Ансамбълът поставя началото на традиционните национални празници на професионалното фолклорно изкуство, с което жителите и гостите на общината са приобщени към разнообразното ни и богато фолклорно изкуство. Издадени са 2 компактдиска, създадени са 3 филма съвместно с БНТ, многобройни са участията на ансамбъла в културни тържества от селищата на общината, а всяка есен се организират образователни концерти за учениците от общината. Наградите в областта на изкуството и културата – орден „Св. Св. Кирил и Методий” - първа степен, Кристална лира на СБМТД, Златна книга и Златна значка на Съвета на европейската научна и културна общност са изключително висока оценка за ансамбъл „Пазарджик”, към което се прибавя и най-трудното и престижно признание – любовта на публиката;
  • На 08.06.2012 г. от 10.00 часа в местността на хижа „Добра вода” ще се проведе Фестивал – надпяване на Пенсионерските клубове и клубовете на Инвалида в община Пазарджик. В надпяването ще вземат участие 32 клуба на пенсионера, два клуба на инвалида, клуб на учителите пенсионери, пенсионерски клуб на слепите, Сдружение “Диабет”, клуб на пенсионерите офицери от резерва и Сдружение “Вонноинвалиди и военнопострадали”. Участие в мероприятието ще вземат и възрастните хора от двата дома за стари хора на територията на община Пазарджик. Петдесет автобуса, подсигурени от Община Пазарджик, ще превозят 2 500 участника във фестивала. За всички участници ще бъде организиран и празничен обяд;
  • От 15.06. до 17.06.2012г. град Пазарджик ще бъде домакин на Държавно първенство по авомоделизъм, което ще се проведе на базата по корабомоделен спорт в парк остров “Свобода”. Десет наши състезатели се подготвят за състезанието, което е кръг от Световната купа за скоростни модели. Техни конкуренти ще бъдат състезателите от авиоклубовете в Пловдив, Русе, Плевен и София.

Организатори на първенството са Българската Федерация по Авиомоделизъм и “Модел яхт клуб Пазарджик”;