projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

                      

                       Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 67/ 21.05.2012 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 221а по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 73/ 22.05.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 55155.19.37, местн. „Азмака” в земл. на гр. Пазарджик

         Заповед № 74 / 22.05.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Жилищно строителство и УПИ ІХ-Безвредно производство в кв. 22а по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 75 / 22.05.2012г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.55.2, 55.3, 55.4 и 55.6 в местн. „Малък Якуб” в земл. Пазарджик

       Заповед № 76/ 22.05.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ VІІ-Петрол в кв. 4-инд. зона по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 77 / 23.05.2012 г. за изработване на проект на Застроително решение за обособяване на двор за застрояване на „Телчарник за летен престой на телета” за част от п.и. 026001, местн. „Могилата” в земл. Овчеполци.

       Заповед № 81 / 13.06.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод от повърхностет воден обект – язовир „”Таново могила” до п.и. 000001 в земл. Овчеполци

       Заповед № 82 / 13.06.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на ел. провод от обект „Оранжерии Гимел 500 дка” до обект „Оранжерии Гимел 200 дка” в земл. Братаница.

       Заповед № 83 / 13.06.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на ел. провод от обект „Оранжерии Гимел” през землищата на с. Мокрище и Звъничево до края на регулацията на гр. Пазарджик

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.